fbpx
Начало » Университети » Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за университет през 1972 година. Днес в него се обучават студенти в 90 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии. Университетски филиали има в градовете Смолян и Кърджали.

Университетът има официална акредитация, която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени - "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".
Съчетаването на класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии прави Пловдивския университет един от най-предпочитаните университети в България. Университетът предлага широк спектър от специалности и форми на обучение в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.

Поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.

Институционалната акредитация: дадена от НАОА на 11.07.2019 г. за срок от 6 години
Валидна до: 11.07.2025 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ул. "Цар Асен" 24

Пловдив

4000

България

За български студенти:

Диляна Илиева 032/ 261 303

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

За чуждестранни студенти:

Грозданка Генова – Певичарова, Началник отдел „Учебен“

danny@uni-plovdiv.bg тел.+359 32 261 311

www.uni-plovdiv.bg

Изисквания за български кандидат-студенти:

Представяне на диплома за средно образование

Издържани конкурсни изпити (от предварителни или от редовна сесия)

Оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени не по-рано от 2008 г.

Оценки от олимпиади на МОН

Оценки от международни изпити (сертификати) и различни състезания и форуми с конкурсен характер, вкл. организирани и от факултетите, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности.

Изисквания за чуждестранни кандидат-студенти:

Подаване на документи по пощата или лично.

Приетите студенти преминават едногодишен подготвителен курс по български език в Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти. След успешно завършване на курса продължават обучението си в избраната специалност.

Крайни срокове за прием:

за български студенти:

Срок за подаване на кандидатстудентски документи за 2020г/2021г: 12 юни - 26 юни (вкл. събота и неделя).

за чуждестранни студенти:

Подаване на документи и записване на чуждестранни граждани за студенти в бакалавърска и магистърска степен: 10 май – 20 септември за граждани извън Европейския съюз. 10 май – 30 септември за граждани на Европейския съюз.

Повече информация за прием на студенти можете да намерите на уебсайта на униреситета.

 

Таксата за редовно обучение за български граждани: 500 - 660 лв. Годишно спрямо специалността.

Такси за чуждестранни граждани:

Таксата редовно обучение: 3000 евро за година (1500 евро за семестър) за чуждестранни граждани;

1500 евро за година (750 евро за семестър) за кандидати с двойно гражданство, едното от които трябва да е българско.

Регистрация и други такси: 30 лв. – включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит.  За всеки следващ изпит таксата е 20 лв.

Поече информация за таксите на обучение можете да намерите на уебсайта на университета.

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Българска филология

Славистика – полски език, чешки език, сръбски и хърватски език;

Английска филология

Руска филология

Френска филология

Лингвистика – приложна

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с бизнес администрация

Български език и китайски

Български език и корейски

Български език и италиански

Български език и история

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Археология

География

Европеистика

Етнология

История

Културен туризъм

Социална антропология

Теология

Философия

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Специална педагогика

Педагогика

Предучилищна и начална педагогика и чужд език

Музика

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Графичен дизайн и реклама

Актьорство за драматичен театър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

Математика

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерно инженерство

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

Инженерна физика

Медицинска физика

Телекомуникационни и информационни системи

Екоенергийни технологии

Физика и математика

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Биология

Екология и опазване на околната среда

Молекулярна биология

Медицинска биология

Биология и химия

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Химия

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Право

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ:

Макроикономика

Маркетинг

Международни икономически отношения

Финанси

Стопанско управление

Политология

Национална сигурност

Повече информация и пълния списък със специалности може да намерите на уебсайта на университета.

 

 

Top