fbpx

Строително инженерство

Инженерните специалности в областта на строителството са доста. Строителното инженерство е една от тях. Инженерите с тази квалификация са свързващото звено между архитектурния план и практическата му осъществяване. Строителните инженери се занимават с проектирането, строителството и поддържането на всякакви строителни конструкции. Основните области на строителното инженерство са:

 • строителство на сгради
 • строителство на промишлени съоръжения
 • строителство на транспортни съоръжения
 • пътно и железопътно строителство
 • водоснабдяване и канализация
 • хидротехническо строителство.

За да изберете правилната специалност е нужно да сте наясно именно в коя от посочените по-горе области искате да се занимавате. Специалностите, които ще ви направят правоспособни специалисти в строителното инженерство, могат да имат много наименования в зависимост от областите на приложение. Завършващите се реализират професионално в строителни компании, проектантски фирми, предприятия за строителни изделия, общински администрации, в научноизследователски екипи, лаборатории, като преподаватели във висши училища и експерти в контролни и съсловни институции. Най-общо казано във всеки държавен и частен сектор обвързан със строителството и поддържането на съоръжения.

 

Строително инженерство се изучава в специализирани технически и архитектурни университети и институти, както и в редовите университети. Обучението се осъществява в съответните факултети, които могат да са именувани по най-разнообразен начин – факултет по строителство, хидротехнически факултет, факултет по транспортно строителство, факултет по строителство на сгради и съоръжения, факултет промишлено строителство и така нататък.

Традиционно протичането на обучението по тази специалност се осъществява в двете образователни степени – бакалавър и магистър. Възможно е, разбира се, получаването и на докторска степен, но както при повечето специалности това е въпрос на лична амбиция, а не е необходимост, за да се развивате като професионалист. Завършването на бакалавърска степен дава правоспособност на специалиста и титла инженер, а магистратурата е естественото продължение на образованието по тази специалност и вариант за по-тясна специализация или допълнителна квалификация в друг сегмент на строителното инженерство. Бакалавърската степен у нас е четиригодишна, а с магистратура обучението може да продължи до шест години. Фундаменталното ядро от общообразователни дисциплини, които се изучават в тази специалност включва: инженерно проектиране и геодезия, аналитична математика и геометрия, съпротивление на материалите, физика, химия в строителството, теоретична механика, строителни материали, сградостроителство, строителни изолации, компютърни системи в строителството, строителни машини, основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията и други.

Желаещите да станат строителни инженери трябва да са хора на точните науки и с така наречената инженерна техническа мисъл. У нас се предлагат програми с международна акредитация и преподавани на чужд език.

В чуждестранните висши училища тази специалност има различни типологични вариации в наименованията като: building engeneering, civil engineering, construction engineering. Обучението в един типичен вид протича между 3 и 5 години и завършва със степен Bachelor of Engineering, Bachelor of Science, Bachelor of Technology or Bachelor of Applied Science или магистърските им еквиваленти. Присъждат се титли като Professional Engineer, Chartered Professional Engineer, European Engineer. Традиционните undergraduate (BEng/BSc) програми са първата степен на образованието, което дава възможност за работа в строителната индустрия, а последващите postgraduate engineering програми (MEng/MSc) са тясната специализация на студентите в конкретна област.

 

Къде да учим в България

Тази специалност можете да изучавате в неголям брой висши училища у нас.

Ето и нашите предложения за вузове в България, като започваме с най-популярната специализирана институция.

Университет по архитектура, строителство и геодезия
www.uacg.bg

В Строителния факултет се обучават студенти по специалността Строителство на сгради и съоръжения (ССС) с две специализации – Конструкции и Мениджмънт и технология на строителството. Обучението е в редовна форма и до степен магистър. Тази специалност се преподава и в англоезичен вариант.

Също така има специалности като:

 • Транспортно строителство – редовна форма на обучение
 • Хидротехническо строителство – редовна форма на обучение
 • Хидромелиоративно строителство – редовна форма на обучение

Интересна опция е интегрирано обучение на немски език с Техническия университет – Виена, Австрия (за образователно-квалификационна степен “магистър” и получаване на австрийска диплома за висше образование) в специалностите:

 • Хидростроителство – немскоезично обучение – редовна форма на обучение
 • Транспортно строителство – немскоезично обучение – редовна форма на обучение

Предлагат се магистърски програми от два семестъра като: Конструктивно инженерство, Изследване и проектиране на строителни конструкции, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения. Кандидатства се с диплома за завършено средно образование, конкурсен изпит по математика и сертификат за владеене на език, ако желаете да се обучавате в чуждоезиковите програми.

Това е институцията, която предлага най-много опции за тази специалност. На сайта на университета можете да видите пълния списък с възможности.

 

Висше строително училище „Любен Каравелов”, София
www.vsu.bg

В Строителния факултет се предлага бакалавърска специалност Строителство на сгради и съоръжения в редовна форма от 4 години обучение и задочна от 5 години обучение.

Магистърската програма Строителни конструкции е с продължителност година и половина и е специализация след бакалавърската програма. Колежът по строителство можете да завършите със образователна степен „професионален бакалавър” за 3 години. Във Висше строително училище „Любен Каравелов” се кандидатства с диплома за средно образование и изпит по математика или оценка от матурата по математика.

 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
www.vfu.bg

Варненския свободен университет е представил специалностите си в нарочен материал в този брой, но тук отново ще направим кратък преглед. Строителство на сгради и съоръжения е специалност до бакалавърска степен. Магистърските програми са Строителни конструкции и Пътно строителство. Ето условията за прием в бакалавърската програма от сайта на университета:

Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат писмен конкурсен изпит по избор – Общ технически тест, Общ природонаучен тест или Математика.

За кандидатстудентски изпит се признава оценката от дипломен проект или държавен зрелостен изпит за завършилите професионални гимназии с техническа насоченост.

Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Математика от дипломата за завършено средно образование, закръглен към най-близкото число, кратно на 0,25.

Бонификации:

Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.

Допълнителни условия:

Зачитат се кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност. Обучението е в редовна и задочна форма.

 

Химикотехнологичен и металургичен университет, София
http://university.xgio.net

Предлага четиригодишна бакалавърска степен по специалност Подземно строителство

 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София
www.vtu.bg

Тук ще намерите специалност Транспортно строителство до бакалавърска степен. Завършилите получават държавна диплома за висше образование с квалификация “строителен инженер”.

Къде да учим в чужбина

Когато обмисляте възможността да учите за строителен инженер в чужбина, ориентирайте се на първо място към специализираните институции като инженерни училища и технически институти, след това идват редовите университети и така наречените universities of applied science. Близко до ума е, че спецификата на тези програми предполага подход, база и отношение, които са присъщи именно на специализирани висши училища с традиции в този тип обучение, които разполагат с качествен преподавателски състав и държат тясна връзка с индустрията, която ползва този тип кадри. При всички случаи в работна среда и с демонстриране на потенциал и умения завършилият строително инженерство може да компенсира недостатъчната престижността на висшето училище, което е завършил.

За разлика от България, в чужбина бакалавърските степени са тригодишни, което ще направи образованието ви по-кратко. Някои държави имат браншово сдружение, което държи връзка с образователните институции, издава сертификати и може да е в полза на завършващите специалисти, които искат да работят там. The Association of Building Engineers (ABE) е такава организация в Англия.

В рубриката „Образованието в цифри” сме извадили препоръчвани в САЩ висши училища, предлагащи тази специалност. Най-добрите бакалавърски програми по специалността в САЩ предлагат:

 • University of Illinois–Urbana-Champaign
 • University of California–Berkeley
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Stanford University (CA)
 • Georgia Institute of Technology
 • University of Texas–Austin
 • University of Michigan–Ann Arbor
 • Purdue University–West Lafayette (IN)
 • Cornell University (NY)
 • Texas A&M University–College Station

Ето още няколко предложения за вузове в целия свят, които предлагат тази специалност:

място

институция

държава

резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

100.0

2

University of California, Berkeley

United States

93.9

3

Stanford University

United States

85.3

4

California Institute of Technology (Caltech)

United States

81.6

5

University of Cambridge

United Kingdom

76.2

6

Carnegie Mellon University

United States

71.6

7

Imperial College London

United Kingdom

70.9

8

Georgia Institute of Technology

United States

68.9

9

University of Tokyo

Japan

67.4

10

University of Toronto

Canada

66.0

11

National University of Singapore (NUS)

Singapore

64.5

12

Tsinghua University

China

63.4

13

Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Switzerland

63.1

14

University of Oxford

United Kingdom

61.6

15

Princeton University

United States

61.5

16

University of California, Los Angeles (UCLA)

United States

61.4

17

Delft University of Technology

Netherlands

60.4

18

McGill University

Canada

60.1

19

Harvard University

United States

59.6

20

University of Illinois

United States

58.4

21

Tokyo Institute of Technology

Japan

57.0

22

Kyoto University

Japan

56.8

22

University of British Columbia

Canada

56.8

24

Cornell University

United States

56.4

24

Hong Kong University of Science & Technology

Hong Kong

56.4

26

Nanyang Technological University

Singapore

55.2

27

University of New South Wales

Australia

54.7

28

The University of Melbourne

Australia

54.4

29

Technion - Israel Institute of Technology

Israel

54.1

30

University of Waterloo

Canada

53.9

 

В Обединеното кралство препоръчваните висши училища се обобщават приблизително в тези имена:

 

 • Imperial College
 • Bristol
 • Sheffield
 • UCL
 • East London
 • Queen's, Belfast
 • Bath
 • Heriot-Watt
 • Loughborough
 • Dundee

 

Както ще забележите, някои институции се повтарят във всички класации, предимно такива от САЩ и Англия, което е обяснимо и валидно за почти всяка специалност. Както вече стана дума обаче, по-малките имена сред висшите училища не трябва да се подценяват. Един път защото пътят към тях е по-лесен, и втори път, защото кариерата в строителното инженерство стартира от ниските нива и не дипломата, а работата ви е това, което може да ви изтласка нагоре. В Европа Германия, Холандия и скандинавските страни имат силни програми по Строително инженерство.

Италианските вузове също не са за подценяване. В крайна сметка по-важните въпроси, които трябва да си задавате са: в коя област на строителното инженерство искате да се развивате и как да изберете точната магистратура, защото правилното комплектоване на образователните ви степени може да ви направи ценен кадър, или да ви загуби времето.

 

Кандидатстване

За тази специалност не би трябвало да се очаква нещо различно в кандидатстването извън общоприетите правила. Ако целта ви е университет в САЩ, то е възможно да поискат резултати от SAT II Subject, както и завишено внимание към оценките ви по математика. В някои държави /Белгия/ е възможно да има приемни изпити /тестове/, но като цяло те са изключение и най-вече касаят конкретна институция.

Такси

Специалността Строително инженерство, както и инженерните специалности като цяло, не са предмет на някакво завишено таксуване. Това са обикновени, редови програми, чиято такса би варирала спрямо държавата и престижността на висшето училище, а не сама по себе си, сравнена с другите в съответното учебно заведение.

За да започнете работа в областта на строителното инженерство е необходимо висше образование с минимум бакалавърска степен. Магистратурата ще повиши квалификацията ви и ще подпомогне развитието на кариерата ви. Образование от този тип задължително трябва да премине през изучаване на основни дисциплини в съчетание с чуждоезиково обучение и овладяването и познаването на най-модерните софтуерни продукти в областта. Средната годишна заплата на стартиращите в бранша инженери в САЩ е между 40 и 90 хил. долара. Инженерите са търсени кадри, а перспективите за работа за разнообразни и многобройни. В глобален план инженерите са с една от най-високата заетост сравнени с други професии. Миналата година в Германия например недостигът на строителни инженери беше тема в значителен брой публикации в пресата, но въпреки това все още интересът към този тип специалност като че ли не отговаря на нуждите на индустрията.

Top