fbpx

Право

Какво означава „право”?

Правото е сложна материя, която се занимава с комплицирани отношения, касаещи съставянето и функционирането на правила и норми (закони) на поведение и взаимоотношения в държавата. Ето защо структурата му е раздробена на множество по­общи сегменти, всеки от които със своя специфика: публично и частно право, материално и процесуално, вътрешно и международно, субективно и обективно, правото като наука, изучаваща правните норми и принципи, правото като правна система. Специалност Право намира място в този справочник, защото се кандидатства след средно образование, но всъщност колкото и да искате, трудно може да станете „бакалавър" по право в България. Образованието е сериозно и продължително, а правоспособност се придобива само след задължителен стаж, а студентите завършват директно с квалификация магистър­юрист.

 

Особености на специалността

Професията на юристите, както и специалността Право, са под специална държавна регулация. Според наредбата за получаване на висше образование в България по специалността Право такова се придобива само при образователно квалификационна степен „магистър” във факултет на висше училище. Висше образование по специалността не можете да получите във филиал на висше училище.

Възможни са редовна и задочна форма на обучение. При задочната форма обикновено се учи 6 години. Обучението завършва с държавен изпит, писмен и устен, и получаване на диплома. Подобно е положението и в чуждестранните вузове, макар в тях да има бакалавърски програми по право. Запомнете обаче – в България диплома по право от чуждестранен университет се признава, ако е магистърска, след поне 5 години обучение (10 семестъра).

 

Какви предмети се изучават?

История на държавата и правото

Обща теория на правото

Конституционно право

Гражданско право

Административно право и административен процес

Вещно право

Международно публично право

Финансово право

Облигационно право

Наказателно право

Семейно и наследствено право

Международно частно право

Трудово право

 

Какво можете да работите с такова образование?

Завършващите право получават професионална квалификация „юрист” и се реализират в съдебната система (съдии, прокурори, адвокати), в структурите на Министерството на вътрешните работи, в Министерството на правосъдието, в държавната администрация, в частния сектор – адвокати на свободна практика, частни съдебни изпълнители, нотариуси или юристконсулти в бизнес компании и държавни институции.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

63

2

Университет за национално и световно стопанство

София

57

3

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Кърджали, Пловдив

53

4

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

51

4

Нов български университет

София

51

5

Югозападен университет
„Неофит Рилски·

Благоевград

50

6

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър·

Варна

49

6

Русенски университет „Ангел Кънчев·

Русе

49

7

Бургаски свободен университет

Бургас

47

Източник: Министерство на образованието и науката                                 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

99.9

2

University of Oxford

Великобритания

96.6

3

University of Cambridge

Великобритания

96.2

4

Yale University

САЩ

93.4

5

Stanford University

САЩ

92.2

6

New York University (NYU)

САЩ

91.3

7

London School of Economics and Political Science

Великобритания

89.9

8

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

89.1

9

Columbia University

САЩ

86.6

10

University of Chicago

САЩ

85.5

Източник: QS World University Rankings 2017

Top