fbpx

Политология

Политологията е от сравнително новите университетски специалности, рожба на динамичният 20-ти век, при все че корените й са далеч назад във времето, векове преди Христа, в трудовете на древногръцките философи. Практичните американци са сред първите, които решават, че щом политиката се занимава с теб, и ти трябва да се занимаеш с нея, и в началото на миналия век в университетите им започва да се изучава political science. В Европа тази специалност започва интензивно да се развива между двете световни войни, а в България – едва през 80-те години в Софийския университет.

Политологията е специалност от областта на социалните науки и се занимава с научното изследване на политиката. Тя е общоприета университетска специалност и най-общо казано се изучава в няколко основни подразделения: международни отношения (International Relations в англо-американските университети е самостоятелна наука), сравнителни политически системи, политика и икономика, политика и право.

В чуждестранните университети дисциплината Политология се нарича Рolitical science /политическа наука/. Политология не е специалността, която трябва да подготвя бъдещите политици, а специалност, която подготвя политическите анализатори. С диплома по тази специалност можете да търсите кариера като специалист, експерт и анализатор на политическите процеси в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, политически партии, профсъюзи, международни организации. Медиите, социологически агенции и дипломатическите институции също са вариант за работа пред политолозите.

Обучението в специалност политология обикновено е свързано с изучаването на чужди езици и дисциплини като: История на политическите идеи, Основи на политиката, Конституция и политика, Политикономия, Сравнителна политикономия, Сравнителни политически системи и институции, Теории на международните отношения, Политически комуникации и маркетинг, Теория и критика на политическите идеологии, Политически маркетинг и предизборни кампании и много други. В добавка към това, се изучават общи теории от областта на правото, философията и социологията. Както можете да се досетите, тази специалност, следвайки естествения ход на времето и мимикрията в политическите процеси, непрекъснато трябва да актуализира и реформира предлаганите дисциплини, за да предлага адекватно обучение, в духа на настоящите реалности.

По специалност Политология можете да получите бакалавърска и магистърска степен, че и да защитите докторантура. Много университети я предлагат като отделна магистърска програма, обикновено от четири семестъра, ако бакалавърската ви степен е в друга област. Почти без изключение, бакалавърската степен по Политология се получава след четири години, за магистърска трябва да добавите още три семестъра.

Къде да учим в България

Като изключим професионално профилираните вузове, доста от другите университети предлагат тази специалност. Филиалите на чужди университети – също. Без претенции за пълна изчерпателност, ще се спра на няколко висши училища, които имат тази специалност в конспектите си.

СУ „Св. Климент Охридски” www.uni-sofia.bg

Специалността се предлага във Философския факултет. Формата на обучение е редовна, четири години, и завършва със степен Бакалавър. Кандидатстване:

Изпити по избор:

• История на България

• Английски език

• Немски език

• Френски език

Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование:

• Матура или оценка от дипломата по История (по избор на кандидата);

• Матура или оценка от дипломата по Български език и литература (по избор на кандидата).

Предлагат се магистратури от три и четири семестъра, съответно за политолози и бакалаври по друга специалност, по Международни политически отношения и сигурност и Политически мениджмънт.

УНСС www.unwe.acad.bg

Политологията е във Факултет „Международна икономика и политика”. Можете да получите бакалавърска или магистърска диплома. Кандидатстването е с Единен приемен изпит /ЕПИ/. В трите модула на изпита влизат Български език и езикова култура, Математика /основи/, и в трети модул по избор: Математика, Български език, География, История на България, Икономика. И още – чужд език по избор: английски, немски, френски, испански или руски. В балообразуването ще се вземат оценките ви по български език и история. Семестриалната такса е 231 лв.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” www.uni-plovdiv.bg

Политологията е в редовна форма до бакалавърска и магистърска степен. Магистратури по Политики и стратегии в публичната администрация - редовно обучение - 3 семестъра, 800 лв. на семестър, и Политически мениджмънт - редовно обучение-3 семестъра, 800 лв. на семестър. Кандидатства се с изпит по История на България и чужд език.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

www.uni-vt.bg

Предлага специалността в редовна и задочна форма. Таксата на година през учебната 2008/2009 е била 420 лв. Кандидатстването е с изпит по избор между добре познатите дисциплини: История на България, Български език, Чужд език, а тук за разнообразие има и Философия.

Нов български университет www.nbu.bg

Политологията е до бакалавърска степен след четири години, осем семестъра, а таксата е 1170 лв. на семестър. Кандидатства се с Тест за общообразователна подготовка /ТОП/.

Американския университет в България www.aubg.bg

Предлага бакалавърска и магистърска степен по Political Science and International Relations. Кандидатстването става чрез: Попълнен формуляр за кандидатстване заедно с невъзстановима кандидатстудентска такса от 25 щатски долара (формулярът за кандидатстване може да се попълни онлайн в интернет страницата на АУБ, като в този случай не се заплаща кандидатстудентска такса);

Есе за кандидатстване на тема, обявена от АУБ (есето също може да бъде подадено онлайн или чрез електронна поща);

Официални документи за средно образование – оригинали или нотариално заверени копия със заверен превод на английски език, в случай че документите не са издадени на английски език;

Три поверителни препоръки от учители, класни ръководители или учебни консултанти;

Официални резултати от изпити TOEFL, IELTS или ESOL, както и от SAT или ACT, трябва да бъдат изпратени в АУБ директно от агенциите, организиращи изпитите, съответно: Educational Testing Service (ETS) и College Board. Институционалният код на АУБ за получаване на резултати от изпитите е 2451. Таксата за следване е 9520 долара на година.

Югозападен университет „Неофит Рилски” предлага Политология, Европеистика и Международни отношения, всичките в редовна форма до бакалавърска степен след 8 семестъра. Варненския свободен университет има специалност Международни отношения в редовна и задочна форма. За специалността се кандидатства с есе или изпит по чужд език.

Къде да учим в чужбина

Тази специалност смело кръстосва различни факултети в университетите. Някъде е във факултет Социални науки, на друго място към Хуманитарни науки и История, а на трето – Arts&Sciences. Все пак срещат се и университети, които имат обособен факултет по Political sciences. Диплома можете да получите и по трите степени - бакалавърска, магистърска и докторска. Бакалавърската степен е от четири години, магистратурите – 1-2 години. С риск да бъда обвинен в пристрастност, няма как да не спомена, че САЩ имат статута на водеща сила относно дипломите по политически науки. Английските университети също са със силни позиции в тази специалност, а London School of Economics and Political Science (LSE) определено е добро място за учене. Таксата в него е до болка познатите 3 225 британски лири на година. Честността изисква да признаем, че политологията е от тези специалности, които хората са склонни да поставят в графата на специалности, които избираш, когато не знаеш какво ти се учи, заедно със социология, културология, екология и т.н., без да искам по никакъв начин да подценявам въпросните дисциплини. Факт е, че дипломата по Политически науки освен удовлетворение навява асоциации за знания от общообразователен характер – малко история, малко философия, малко икономика, малко социология и много въпросителни къде точно бихте реализирали тези знания. Ето защо, може би именно що се отнася до тази специалност, ще е добре да се ориентирате към престижните и утвърдени университети, когато сте решили да учите Политология, за да има дипломата ви нужната тежест.

САЩ

Harvard University

University of California - Berkeley

Yale University

University of Michigan

Stanford University

University of Chicago

Princeton University

University of California - Los Angeles

University of California - San Diego

University of Wisconsin - Madison

University of Rochester

Massachusetts Institute of Technology

University of Minnesota

Duke University

Cornell University

Columbia University

Ohio State University

Всеки един от тези университети издава най-престижните дипломи по political science, поне според американските образователно информационни сайтове и различните им класации. Харвард, Станфорд и Йеил са имена, които не се нуждаят от коментар. Дипломите им по Political Science отварят много врати за развитие. Шотландският University of St Andrews има славата на отличен вуз за специалността International Relations и един от най-добрите в Обединеното кралство. University College London също е добро попадение, ако се интересувате от Политически науки. Таксите и тук са 3 225 британски лири на година. Във Франция има 9 института по политически науки. Институтът по политически науки, Париж е име със световен авторитет в областта на политическите науки.

Кандидатстване

Кандидатстването за специалността не се отличава с някаква специфика извън задължителните резултати от TOEFL или IELTS и евентуално SAT.

Такси

Специалността не от скъпите, там където университетите имат диференцирано заплащане по специалности. Така че колко ще ви струва образованието зависи от държавата, продължителността на обучението и престижността на университета, ако сте в САЩ.

В заключение, Политологията е подходяща за хора, които търсят поле за изява в публичния сектор. Дипломираните по тази специалност ще могат да се похвалят с една завидна обща култура, философско аналитичен поглед върху живота и ще имат възможност, при добро желание, да напуснат университета говорейки един или два чужди езика. Успешната кариера задължително трябва да се гони с бързо интегриране в политическия и обществен живот, защото както добре знаем, поне в България, всички разбират от политика, и в този смисъл всеки е потенциален конкурент за работното място на младия политолог. В този смисъл, на това, че понякога студентите политолози създават впечатления на амбициозни кариеристи с огромно самочувствие, не трябва да се гледа с лошо око, напротив – това е неизбежна реакция от предчувствието за мисия в живота, пред която стоят много препятствия и силна конкуренция. Да им пожелаем успех.

* Информацията, относно кандидатстването в българските вузове, е взета от официалните им сайтове.

Top