fbpx
Начало » Специалности » Журналистика » Медии и комуникации

Медии и комуникации

Какво искате да учите и какво да работите?

Медиите, като една обширна обществена област, дават възможност за практикуване на много професии и възможност за реализация на хора с най-различни дипломи за висше образование. Най-общо казано, човек, с интереси в медийните науки - журналистика и връзките с обществеността (т.нар. PR) може да работи в медия (или с медия), както и като връзка между организации от най-различен вид и медиите. А сега към подробностите. Какво искате да учите и какво да работите понякога са в пряка и неотменима зависимост - ако искате да бъдете лекар – трябва да учите медицина, ако искате да бъдете юрист – учите право, за инженер – инженерна програма. В конкретния случай, когато става дума за журналистика и медийни науки, трябва да знаете, че упражняването на професии в тази сфера е възможно и става с най-различни дипломи, че и без тях. Все пак има позиции, за които подготвеният специалист с точната диплома винаги ще бъде предпочетен. Преди да отидем към академичното, нека посочим, образно казано и в един по-общ план, за коя професиите, свързани с медиите, какво е добре да учите и къде можете да очаквате да се реализирате.

професия

препоръчителна специалност за изучаване

място на реализация

Журналист (в печатна медия и електронни медии): пишещ, телевизионен, разследващ, редактор, репортер

Журналистика; Българска филология (всяка филология, според официалния език на дадена държава)

вестници, телевизии, интернет медии, радио

PR (специалист Връзки с обществеността)

PR, Връзки с обществеността, Масови комуникации, Публични комуникации, Бизнес комуникации, Журналистика

държавна администрация, частни и държавни организации и фирми, медии

Медиен продуцент

Мениджър на медия

Програмен директор в медия

Това са сравнително нови професии у нас. Бизнес администрация плюс някаква специализация в областта на журналистиката, PR-а или медиите е добър вариант. В чуждестранните висши училища има направления като Film and Television Studies, които също са вариант за подходящо за позицията образование.

електронни медии

Веднъж изясните ли си какво искате да работите, лесно ще изберете и какво да учите. Обратното също е възможно – изберете ли какво ви се учи, ще си изясните и коя професия е за вас в процеса на обучение, практика, специализация или дори след завършване. Не правете обаче грешката да учите нещо без да сте сигурни дали знаете какво ви се работи и защо изобщо учите това.

Защо към работа в медиите има много пътища?

Медиите имат своето сериозно лице, както и развлекателно такова. Очевидно е, че в развлекателното си амплоа медиите са достъпни за хора с най-различен образователен ценз – от най-ерудираните и тясно специализирани, до слабо образовани и без какъвто и да е опит. Водещ на предаване по телевизията или радиото може да стане всяка публична личност с приятна визия и без осезаеми проблеми с говора. В зависимост от типа предаване трябва да се прави ясно разграничение между сериозната журналистика и воденето на забавно предаване. Във втория случай не е нужно да учите журналистика, а да бъдете известен и актуален, в първия обаче – без висше образование и медийни познания няма как да се справите.

Кой е вашият път? За какви хора са тези специалности?

След като вече изяснихме, че има много пътища за реализация в медиите, ред е да погледнем към индивидуалното, личното решение. Нека на първо време още веднъж да разграничим двете основни направления, под които разглеждаме темата, а именно: журналистика и връзки с обществеността. В таблицата отгоре показахме какво, най-общо казано, различава тези сходни и в академичен, и в професионален аспект области, а сега е моментът да погледнем на въпроса откъм един по-тесен образователния ъгъл, защото те освен сходства имат и различия.

Журналистика

Какво всъщност е журналистика? По дефиниция това е събиране, анализиране, интерпретирани и представяне на информация, новини, актуални събития и т.н. чрез различни жанрове и похвати, и различни канали са масова информация.

Като академична специалност журналистиката се позиционира в различни факултети и под различни академични направления. По естеството и методите си тя е хуманитарна специалност, което я изважда от социалните науки, с които има много допирни точки.  

У нас и в чужбина има съответната академична специалност с различни варианти за по-тясна специализация на ниво бакалавър или магистър (вижте таблиците нататък). В България висшите училища предлагат обучение до бакалавърска степен по специалност Журналистика, Журналистика и масови комуникации/ медии. Това е обичайното наименование на специалностите. За магистърска степен реални варианти за разнообразни специализации има само в СУ „Св. Климент Охридски”. Диплома по специалност Българска филология също се признава и изисква от работодателите като условие за заемане на позиция като журналист.

Журналистите трябва да умеят да се изразяват грамотно и умело (писмено, говоримо), да имат широка обща култура, активна гражданска позиция, интереси в различни области, желание и умение за проучване, събиране, анализиране и представяне на новини и информация, относно обществено значими събития. Все повече се говори за една особена част от журналистическата професия – етиката. Почтеността на журналистите има фундаментално значение изобщо за смисълът на тази работа. Медиите са наричани „Четвъртата власт”, тъй като възможността им да формират общественото мнение е безусловна и голяма, от което пък трябва да произтича голяма отговорност, за което именно журналистическата етика е особено важна.

Връзки с обществеността/ PR

Както е видно от името й, това е специалност, която трябва да подготвя кадри, които отговарят за връзката между дадена институция и обществото, която връзка най-често минава през медиите. Специалност Връзки с обществеността или PR (Public Relations) има допирни точки както с журналистиката и масовите комуникации, така и с функционирането на дадена организация или институция като административен или бизнес субект, което я прави в по-голяма степен бизнес ориентирана, сравнено с журналистиката. Специалистът по PR трябва да има познания върху това как функционират медиите, но и върху това какво произтича от взаимодействието между тях и институцията, чиито интереси защитават. В образованието на PR специалистите е заложено да се изучава по нещо от маркетинг и мениджмънт, което липсва при специалност журналистика. Обичайна практика е журналисти да се преквалифицират като PR-и, обратното е по-рядко срещано. Тази специалност често се предлага в бизнес факултетите на висшите училища и има конкретни специализации според различните бизнес нужди. Владеенето на чужди езици е съществен момент за качественото обучение и особено професионалното развитие в тази област.

В далеч по-практично ориентираните чуждестранни висши училища се предлага и специалност Журналистика и връзки с обществеността, което прави студентите дипломно квалифицирани за реализация и в двете области.

Какво се изучава в двете специалности?

Взимаме произволно избрана програма по Журналистика в британско висше училище като пример какво се изучава:

Първа година
Academic Practice
News Writing
News Reporting and Production
History of Journalism
Radio Journalism
UK, European and Global Institutions

Втора година
Crime and Courts in the News
Data Gathering for Journalists
Video Journalism
Reporting UK Local Government
Magazine Journalism
Theories of Journalism

Трета година
Online Entrepreneurship
Law and the Media
Major Group Journalism Project
Analysis of Work Experience
Journalism Dissertation

Правим същото за специалност PR:

Първа година
Public Relations Theory and Practice
Management and Organisational Behaviour
Introduction to Communication Theory
Fundamentals of Business and Academic Research
Effective Writing and Presentation Skills
Stage One Elective

Втора година
Public Relations in Context
Public Relations Concepts and Cases
Social Influence in Context
Research Methods
Broadcast Media Training
Career Preparation
Public Relations Management

Трета година
Public Relations Consultancy
Public Affairs
Internal Corporate Communication
Applied Communication
Editorial Management
Dissertation
Stage 2 elective

Кандидатстване

Кандидатстването за тези специалности у нас става с вътрешни изпити и тестове на съответното висше училище или по документи. В чуждестранните университети за тези специалности се кандидатства основно по документи и не трябва да се очакват някакви особености или други изисквания.

Стажовете

Възможностите за стаж са едно от най-важните неща за студентите в медийни програми. Преди да изберете дадена програма или висше училище, проверете с кои медии си партнира то за провеждане на стажове. Това е златен шанс още по време на следването да навлезете в медийните среди, което е изключително важно. Медиите за бранш, в който, както стана дума, се влиза от много врати, а принцип при назначенията често е да не се пускат обяви за свободни позиции, а да се търсят кадри чрез вътрешно фирмени контакти. При такива конкурентни условия е абсолютно наложително от съвсем ранен етап да търсите всяка възможност за стаж, да правите контакти и да хващате всяка възможности за изява. Медиите регулярно предлагат стажове, най-вече неплатени, но това не трябва да ви притеснява. Следете къде има такива възможности и кандидатствайте.

Къде да учите в България

университет

програма

степен

продължителност

език

СУ „Св. Климент Охридски”

Журналистика, Връзки с обществеността

Журналистика и медии (извън програмите на ФЖМК)

Печатни медии

Електронни медии (извън програмите на ФЖМК)

Продуцентство в електронните медии

Международна журналистика

Международна журналистика (извън програмите на ФЖМК)

Вътрешнополитическа журналистика

Вътрешнополитическа журналистика (извън програмите на ФЖМК)

Връзки с обществеността (извън програмите на ФЖМК)

Публична комуникация

Книгоиздаване

Медии и историческа памет

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

български

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Журналистика и масмедии

Медии и журналистика (специализация Икономическа журналистика);

Медии и журналистика (специализация Връзки с обществеността)

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

български

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Журналистика

Масови комуникации и журналистика

бакалавър

магистър

4 години

1 година

български

Нов български университет

Масови комуникации

(специализации Връзки с обществеността; Журналистика)

бакалавър

4 години

български

Американския университет в България

Журналистика и масови комуникации

бакалавър

магистър

3 години

1 година

английски

Бургаски свободен университет

Журналистика

Връзки с обществеността

бакалавър

4 години

български

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Журналистика

бакалавър

4 години

български

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Връзки с обществеността

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

български

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Журналистика

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

български

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

български

             

Къде да учите в чужбина

В чуждестранните висши училища се предлагат хиляди двугодишни програми, бакалавърски, магистърски програми, докторски програми и дори кратки курсове, в областта на медийните науки. В журналистическата професия, както и в другите такива в медийния бранш, професионалното развитие може да няма никаква зависимост от престижа на учебното заведение, от което е дипломата. Иначе казано, ако имате способностите – ще имате и шанса да ги покажете, независимо къде сте учили.

Великобритания

Ако влезете в сайта на UCAS ще намерите база данни с предлагани програми в следните журналистически направления:

Broadcast Journalism
Fashion Journalism
Imaginative Writing
International Journalism
Journalism Art
Journalism Studies
Media Journalism
Multi Media Journalism
Multimedia Journalism
Photojournalism
Print Journalism

Sport Journalism

Също така и в областта на Public Relations. Избирайки някое от тях според по-тесните си интереси, ще имате възможност да проучите всички програми по Журналистика и PR, които се предлагат от висшите училища във Великобритания. Повечето програми, подходящи за квалифициране за работа в медии, предлагани от висшите училища във Великобритания, са под името media studies и съответните допълнения; като Journalism те са по-малко  

университет

програма

степен

продължителност

език

Cardiff University

International Journalism

магистър

1 година

английски

Bournemouth University

International Journalism

магистър

1 година

английски

University of Sunderland

Journalism

бакалавър

3 години

английски

The University of Sheffield

Journalism Studies

Journalism and French/ Germanic/ Studies/ Hispanic Studies/ Russian

 

бакалавър

бакалавър

3 години

4 години

английски

University of Westminster

Journalism

бакалавър

3 години

английски

Kingston University

International Relations and Journalism

бакалавър

3 години

английски

University of Portsmouth

Journalism

бакалавър

3 години

английски

Birmingham City University

International Journalism

магистър

1-2 години

английски

Newcastle University

Media and Journalism

магистър

1-2 години

английски

Дания

университет

програма

степен

продължителност

език

Aarhus university

Media studies;

Journalism

бакалавър

 

магистър

3 години

2 години

датски

Aalborg University

IT, Communication and New Media

бакалавър

3 години

английски

Холандия

университет

програма

степен

продължителност

език

Erasmus University Rotterdam

Communication and Media

Media, Culture and Society

бакалавър

магистър

3 години

1-2 години

английски

University of Amsterdam

Journalism, Media and Globalisation

магистър

2 години

английски

Utrecht University

International Communication & Media (ICM)

бакалавър

4 години

английски

Webster University Leiden

Media Communications

бакалавър

4 години

английски

Windesheim University of Applied Sciences

Communication & Media

бакалавър

4 години

английски

University of Groningen

Journalism

магистър

1.5 години

английски

Германия

университет

програма

степен

продължителност

език

Berlin DEKRA

Journalism

бакалавър

3 години

немски

Dortmund TU

Journalism

бакалавър

4 години

немски

Bonn-Rhein-Sieg H

Engineering Journalism/PR

бакалавър

3.5 години

немски

Hannover FH

Journalism

Public Relations

бакалавър

3 години

немски

München HMK

Journalism

бакалавър

3.5 години

немски

Karlsruhe HfM

Music journalism for broadcasting and multi media

бакалавър

3 години

немски

Mainz U

Journalism, publishing and media studies

бакалавър

3 години

немски

Deutsche Welle Academie съвместно с Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences

International Media Studies

магистър

2 години

немски и английски

Франция

университет

програма

степен

продължителност

език

IEJ - Institut européen de journalisme de Paris

Journalisme

Journalisme Presse Écrite

бакалавър

магистър

3 години

2 години

френски

Institut Européen de Journalisme à Marseille

Journalisme

бакалавър

3 години

френски

Съвети и мнения от професионалисти

„Бъдете готови да приемете работа, която не отговаря на моментните ви изисквания. Това е шанс да се докажете и да продължите нагоре и напред.

За да станете журналист, може да ви се наложи да приемете задачи в 3:00 сутринта в неделя. Трябва да имате воля да го направите.”
Дейвид Фърст, радиожурналист  

„И журналистите, и PR-специалистите трябва да имат умения да пишат. Първите обаче трябва да го правят за обществото, а вторите – за работодателите си. Обърнете внимание на разликата, за да знаете къде искате да бъдете.”
Стефани Кей, радиожурналист

„Много хора от новинарския бизнес ще потвърдят, че основните журналистически умения като писане, взимане на интервю и репортерството се учат в процеса на истинската работа. Много от най-големите звезди в журналистиката никога в живота си не са посещавали дори курс по журналистика.

Няколко съвета, ако искате да станете журналист:

  • преподавателите са много важни - проверете кой ще ви преподава;
  • изяснете си какви точно са интересите ви и изберете точната програма;
  • погледнете отвъд академичното, проверете какви извънкласни възможности предлага висшето училище;
  • не харчете много пари за диплома от университет с голямо име. Един пример: Стив Капъс е завършил Bucks County Community College и Temple University. Нито едно от тези учебни заведения не е някакво голямо име, но къде е Капъс сега - президент на NBC News”
    Тони Роджърс, About.com Guide

„Едно от най-големите предимства на това да учиш в журналистическо училище са връзките. Професорът ви може да хареса нещата, които правите и да ви препоръча в някоя престижна медия.”
Рейчъл Дийл, журналист

Top