fbpx

Логистика

Преди двадесетина години тази дума беше непозната по нашите ширини. Днес тя е неделима част от всеки по-голям бизнес, а в университетите се преподава като академична програма. Не се подвеждайте, не става въпрос за раздел във философията, посветен на логиката. За какво всъщност става дума?

Какво е логистика?

По дефиниция логистика е с проектирането, анализирането, управлението и контролирането на материали, хора и дейности, с цел максимална оптимизация на разходите, времето и усилията. Популярното кратко обяснение на този термин гласи: Осигуряване на точното нещо, на точното място в точното време. Ето защо логистиката в бизнеса е стратегическото планиране и провеждане на всяка бизнес операция, която включва посочената горе дейност. Между логистика и транспортирането на стоки и услуги има пряка и фундаментална връзка, но не може да се постави абсолютен знак за равенство между двете понятия. Логистиката е далеч по-сложна и комплексна дейност, свързана с много анализиране, планиране и бизнес стратегия.

Специалност логистика

Логистиката е модерна специалност в сферата на бизнес образованието. В българската образователна система доскоро нямаше такава специалност. Икономика на транспорта донякъде се доближаваше до същността на програмите в областта на логистиката на чуждестранните висши училища. Поради развитието и промените в икономическите реалности и за да покриват по-плътно всички параметри на логистиката в нейната теоретична същност и приложение в практиката, българските висши училища днес се опитват да предлагат по-адекватни на времето и нуждите на бизнеса програми по логистика в различни направления – инженерна, стопанска, транспортна, военна и други. Изборът обаче на подобни програми у нас все още е много ограничен.

По тази специалност можете да получите бакалавърска и магистърска степен, включително диплома МВА. За да работите като специалист в логистиката можете да завършите друга икономическа или бизнес програма и да специализирате конкретно в областта на логистиката. Този тип програми търсете в бизнес училищата, икономическите факултети на университетите и профилираните в областта икономиката и транспорта висши училища.

Към кой е насочена тази специалност?

Логистиката е икономическа специалност и е насочена към хора, които се интересуват от бизнес образование. Желаещите да станат мениджъри по логистика трябва да се интересуват от математика и икономика, да имат познания в областта на бизнес администрацията, мениджмънта, финансите, транспортните и митнически дейности и човешките ресурси; да имат стратегическо мислене, както и умения да планират и организират. 

Къде можете да работите със специалност Логистика

Тъй като това е икономическа специалност, завършилите могат да се реализират като специалисти и мениджъри на всякакво ниво в различните отрасли на икономиката и бизнеса в държавния и частния сектор. Логистичният мениджър се занимава с дистрибуция, снабдяване, управление на производствени и непроизводствени дейности, обслужване на клиенти, транспортна дейност и т.н.

Къде да учите в България

Логистика у нас се преподава в УНСС, ВТУ, Икономическия университет Варна, Варненския свободен университет и Международното висше бизнес училище в Ботевград. 

Взаимовръзките и многопластовата същност на логистичната дейност и съпътстващото я образование с други икономически и бизнес специалности в областта на управлението и транспорта, позволяват да навлезете в този бранш с дипломи по специалности като Икономика на транспорта, Управление на транспорта, Технология и управление на транспорта, Транспортна техника и технологии.

Къде да учите в чужбина

В чуждестранните висши училища нещата са конкретни, практични и подредени. В най-често срещания си вид, програмата по логистика има наименование от типа Logistics and Supply Chain Management, което в най-буквален превод значи „логистика и мениджмънт на веригата по снабдяването”. Завършването на програма с такова име означава, че сте квалифициран специалист /мениджър/ по логистика и можете да анализирате, планирате и управлявате продукти и услуги по веригата от, през и до структури на компанията, доставчици и клиенти.

Като цяло програмите по логистика са рядко срещани и прави впечатление, че изборът на магистърски програми е по-голям от вариантите за бакалавърски програми, които почти не се предлагат. Как да търсите и как да се ориентирате? Когато проучвате сами, ще забележите, че няма класации на висши училища в направление програми по логистика. Образователните портали на всяка държава и различните класации понякога дават опцията да търсите училища по академични направления. Задайте бизнес и икономически специалности и се насочете към водещите университети. Проверете в сайтовете им какви специалности предлагат в областта на логистиката.

Полезен адрес за проучване на програми в областта на логистиката : www.business-training-schools.com

Такси

Обучението по програми в областта на логистиката може да ви излезе скъпо, предвид факта, че те са предимно магистърски и международни. В Дания, Швеция и Финландия има безплатни магистърски програми, докато в Холандия те са 1 672 евро на година, а в Обединеното кралство и Швейцария например има програми, чиито такси варират от 3 хил. до над 30 хил. евро на година.

Ако искате да изучавате логистика можете да получите бакалавърска или магистърска степен, както и МВА диплома. Можете да завършите бакалавърска степен по икономика, бизнес администрация, финанси, мениджмънт на транспорта или сходни специалности и да специализирате с магистърска програма по логистика. Бакалавърските програми и у нас, и в чужбина са сравнително малко, но за сметка на това магистърските са доста и повечето от тях се предлагат на английски език, независимо за коя държава става въпрос.

Top