fbpx
Начало » Специалности » Журналистика » Връзки с обществеността

Връзки с обществеността

Най-важното за специалността

Връзки с обществеността или добилата през последните години популярност като ПР специалност е една от най-масово търсените университетски дисциплини през последните десетиления. Специалността често попада под един знаменател с програмите по масови комуникации, медийни науки, журналистика, издателска дейност, маркетинг. Най-често може е част от програмите във факултетите по комуникация и медийни науки, но може да се преподава и в факултетите по икономика, маркетинг и т.н. Не случайно почти всеки университет, който предлага някаква мениджърска специалност включва в учебната си програма и обучение в областта на ПРа, ако не в бакалавърска, то поне в магистърска програма.

Връзките с обществеността се разглеждат като мениджърска функция, която цели да дефинира и улесни организационната промяна, те са инструмент, посредством който се комуникира със съответните целеви групи. Специалистът по връзки с обществеността комуникира с всички релеватни вътрешни и външни за организацията групи, с цел да създаде позитивни взаимоотношения и да изгради дългосрочно взаимодействие между целите на организацията и очакванията на обществото. В този смисъл ПР-експертът развива, изпълнява  и оценява фирмената програма.

В България ролята на специалиста по връзки с обществеността често е ограничена до взаимоотношенията с медиите и/или различни бизнес партньори. Но в класическия случай ПР-експертът е обединяващото звено на различните отдели на компанията (правен, развойна дейност, IT, маркетинг, финанси, човешки ресурси и т.н.). Той е специалистът, който следва да „преведе”  на разбираем език решенията на всеки отдел и да го предаде на съответните му ползватели. Затова много често в големите компаниите ръководителят на отдела Връзки с обществеността често е със статут на заместник-директор. Той е говорителят на компанията, в немалка част от случаите той е единственият човек, който може да говори от името на фирмата.

Задълженията на ПР специалиста включват анализиране и интерпретиране на публичното мнение, отношениято и всякакви други въпроси, които касаят организацията, съветване на мениджърския състав, проучвания и разработване на програми за подобряване на позиционирането на фирмата, планиране, целеполагане, наемане и обучаване на персонал, бюджетиране. Специалистите по връзки с обществеността много често работят с представителите на медиите, поради което в общественото съзнание има ограничена и погрешна представа за задълженията, които съпътстват тази професия.

В исторически план връзките с обществеността са съществували макар и в по-различен от съвременните разбирания вид в гръцката и римската империи. Основите на сегашните разбирания за ПР са поставени в Америка. Първата съвременна ПР кампания се е „провела” от Самюел Адамс през 1773 година, който под влияние на прословутото американско чаено парти е развил кампания целяща да насърчи американците да поискат независимост. През годините на началния капитализъм „услугите” на връзките с обществеността са използвани  по-често като средство за манипулация на работническата класа и на обществото.

За баща на ПРа се смята Айви Лий, който променя манипулативният начин на представяне на информацията и насърчава корпорациите са бъдат по-отворени и честни с аудиториите, на които говорят. Той поставя през 1906 година основите и на етичните принципи и стандарти, които професията ще приеме години по-късно. Негови клиенти са едни от най-влиятелните за времето си корпорации (например Рокфелер). В началото на 20ти век Едуард Бърниз става първият университетски преподавател по специалността в Ню Йорк Колидж и публикува първият учебник „Crystallizing Public Opinion” (1923).

В България историята на специалността Връзки с обществеността е доста млада. Първите университетски програми стартират малко след 1989 година в Софийския университет (Факултет по журналистика и масови комуникации) и в новосъздадения тогава Нов български университет. Днес разновидности на специалноста се преподават в голяма част от университети, които имат хуманитарни и/или икономически факултети.

Какви качества са нужди, за да работите като успешен ПР-експерт?

Харизма – това е ключовата дума за всички тези, които искат да се впуснат в тази професия. Хората, които притежават харизма, могат да създават емоции, да правят впечатление и да дават необходимата информация.

Етика е другата дума, която е отличителна за добрия ПР. Етиката е това, което е морално правилно или грешно в представите на обществото, и често е определено като такова от професионални, фирмени или индивидуални стандарти.

Добрите специалисти по връзки с обществеността следва да имат и добра преценка за случващите се около тях и компанията събития. Изключително важно е и да имат богата обща култура и да награждат постоянно своите знания и умения. Ако планирате да градите успешна кариера в областта е важно да се интересувате от икономика, политика (национална и световна), култура, спорт, да сте готови да четете разнообразна информация и да се информирате постоянно за новостите в различни сектори.

Отличните писмени умения и грамотност също са сред задължителните качества на всеки кандидат за ПР. Умението да се изразяват правилно дава предимство в професията и е задължително условие за професионален успех. Много чест ПР специалистът е този, който създава цялата писмена комуникация в компанията – от текстовете в брошурите, интернет-страницата на фирмата, до прес-информации и дори по-сложните годишни отчети и финансови рипорти.

Важно качество са съвременния свят е и перфектното владеене на поне един чужд език, като английският език е със статут на задължителен. Повечето от литературата в областта е на езика на Шекспир, компаниите, държавните и международните институции работят на английски и т.н.

ПР експертите следва да притежават над средните нива на техническа и компютърна грамотност. Умелото боравене с програми като Word, Excel,Power Point са сред първите ключови компетенции, които ще се изискват от работодателите. Отличните познания за работа със социалните мрежи също е качество, което започва да се търси активно през последните години (като това не включва единствено чатенето в мрежата).

Важно качество за желаещите да работят в сферата е да са креативни. Те трябва да притежават усет или да се обучат в съвременните тенденции в дизайна (може да им се наложи да разработват интернет-страницата на компанията), да подхождат нестандартно към разрешаването на специфични проблеми, да генерират идеи за подобряване на имиджа на компанията и т.н.

Добрият ПР специалисти следва да има и основни познания в областта на управлението на хора и ресурси, да може да провежда и разчита социологически проучвания и да е готов да се потопи във всяка една непозната за него област.

Ако трябва да се направи обобщение на качествата, които са необходими, за да станете добър ПР специалист, то най-добре ще е да се каже мултифункционалност.

Какво може да работите?

В днешно време около 1/3 от специалистите връзки с общвеността работят в ПР агенции, други 1/3 работят към компании, неправителствени организации наемам около 14 %, а 5 % работят за държавни структури. 

В големите международни компании специалистите по връзки с обществеността могат да специализират в няколко направления и съответно да имат различни длъжности и фукнции:
- специалист вътрешни комуникации – организира, следи и контролира взаимоотношенията на компанията с нейните служители;
- специалист бизнес комуникации – огранизира комуникациите между компанията и нейните бизнес партньори;
- връзки с инвеститорите – подържа комуникацията между компанията и нейните инвеститори. Тази нова за България професия набира сила в по-големите компании, които в повечето случаи са листвани на борсата;
- връзки с общности – този тип специалисти, отговарят за контактите на компанията с местните общности, които имат пряка връзка с безпроблемното съществуване на някакъв тип производство, често срещана професия при по-големи производствени структури, особено такива, които могат да повлияят на качеството на околната среда;
- маркетинг комуникации – този специалист, следва да „преведе” фирмената политика на разбираем език за различните целеви групи;
- специалист социални медии – макар и нова тази професия се радва на изключително голяма популярност.

В задълженията на ръководителя на отдела за връзки с обществеността спадат разработването на публикации и комуникацията с медиите, организирането и участието на различни събития и изложения, прес-офиса на компанията, спонсорството, новите медии.

В България компаниите обикновено разполагат с един единствен специалист по връзки с обществеността, а в малките и средни предприятия често неговата длъжност е комбинация на маркетинг мениджър, мениджър реклама и т.н. Специализираните агенции за връзки с обществеността в България не са  чак толкова много и подобно на компаниите съчетават работата с тази на рекламни агенции.

В най-общия случай, ако стартирате кариерата си в ПР агенция или ПР отдел на компания ще трябва като начало да се запознаете с дейността на фирмата, нейните конкуренти, обкръжаващата я среда, да изучите индустрията, медиите и други подобна информация. От стартиращите в професията се изисква да участват в организирането на събития, да съдействат при написването на прес-информация или текстове за брошури, да споделят идеи при обсъждането на различни дейности и т.н. По-напредналите в професията се занивамат с разрешаването на конфликти, управление на репутацията и т.н.

Интересен е фактът, че в световен мащаб 71 % от работещите в сектора са жени. Малкото мъже в сектора обаче окупират мениджърските позиции.

Какво се учи?

Обучението по ПР протича в изучаването на няколко направлевния – филология, икономика, социология, журналистика и разбира се комуникационни. В зависимост от насочеността на университета може да се преподават и предмети в областта на антропологията, политическите науки, компютърни науки, психология, география, история, философия.

В България в университети се изучават предмети като журналистика, комуникация, социална психология и народопсихология, социология, управление на медиите, управление на ПР агенции, връзки с обществеността в кризисни ситуации, реклама, маркетинг.

Във водещите световни университетски центрове бакалавърската степен се включват и доста по-различни предмети, които са съобразени с тенденциите в последните години. Сред тях са социални медии, предприемачество в дигиталните медии, аргументации и убеждаване, публична реч, мултимедиен софтуер, невербална комуникация, междукултурни отношения, водене на преговори и т.н.

Съветът ни е при всички положения, когато избирате университет, в който да стартирате или да продължите образованието си по специалността задължително да прегледате предметите, които се учават, за да може да прецените дали отговарят на вашите изисквания.

Къде да учите в България?

Доайен сред висшите училища е Софийският университет. Въпреки завидно високото качество на образованието, което се получаваше само допреди десетина години, днес нивото преподаване и съответно качеството на завършващите там започва драстично да спада. Подобно е и положението с останалите университети, където се преподава тази специалност. Някои от тях се опитват да включат в лекторския състав успешни имена от бизнеса и по този начин да запълнят празнотата в качеството на преподаване.

Немалка част от преподаватели в областта нямат реален досег с бизнеса в момента, учебната база в университетите не е достатъчно добре пригодена, и изискванията за прием на студентите спадат чувствително от година на година. Това е и обяснението на факта, че голяма част от завършващите тази специалност в България нямат добра подготовка за реалната работа, която ги очаква извън университета. „Добрите” студенти обикновено са такива, благодарение на факта, че още от началото на образованието си са стартирали работа в реалния бизнес, където са усвоили основните им умения и качества. В този смисъл, ако планирате да учите специалността в България, най-добре е да сте наясно, че трябва да стартирате търсенето на работно място веднага след първи курс. Така ще натрупате опит, който ще ви е полезен при намирането на постоянно работно място.

Полезното в случая, че бакалавърска степен по връзки с обществеността, ще ви даде възможност да обогатите общата си култура, да се изградите полезни контакти и навярно да срещнете бъдещия си работодател още от студентската скамейка.

Като положителен следва да се отчете фактът, че повечето български университети, които предлагат курсове в областта, разработиха през последните години редици тясно специализирани магистърски програми, с които се опитват да запълнят празнотата в образователната система в областта.

Университет

Специалност

Предлагана степен

Американски университет в България

Журналистика и масови комуникации

Бакалавър

 

Журналистика и масови комуникации

Магистър

Бургаски свободен университет

Връзки с обществеността

Бакалавър

 

Връзки с обществеността в туризма

Магистър

 

Стратегически ПР, медийна култура и реклама

Магистър

 

Политически PR, медийна култура и реклама

Магистър

 

Културен PR, медийна култура и реклама

Магистър

 

Корпоративен PR, медийна култура и реклама

магистър

 

Обществени комуникации и социална психология

Магистър

Великотърновски университет

Връзки с обществеността

Бакалавър

 

Масови комуникации и журналистика

Бакалавър и магистър

Висше училище по застраховане и финанси (съвместна програма с TheUniversity of Sheffield)

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език)

Магистър

Колеж по икономика и администрация Пловдив

Маркетинг (реклама и ПР)

Бакалавър

Международно висше бизнес училище

Маркетинг и комуникации

Бакалавър

Нов български университет

Връзки с общевеността

Бакалавър

 

Управление на връзки с обществеността

Магистър

 

Международни бизнес комуникации (на английски език)

Магистър

Пловдивски университет

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Магистър

Софийски университет

Връзки с обществеността

Бакалавър

 

Медии и публична комуникация (на английски език)

Магистър

 

Връзки с обществеността

Магистър

 

Публична комуникация

Магистър

Стопанска академия Свищов

Маркетингови комуникации

Магистър

Университет за национално и световно стопанство

Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността”

Магистър

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Комуникации и информиране

Бакалавър

 

Библиотечно-информационни комуникации

Магистър

 

Бизнес и аднимистративни информационни технологии и комуникации

Магистър

 

Стратегически комуникации и информиране

Магистър

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас

Маркетинг и комуникации

Магистър

 

Човешки ресурси и връзки с обществеността

Магистър

Шуменски университет

Връзки с обществеността

Бакалавър

 

Лингвистика и масови комуникации

Магистър

 

ПР в публичната администрация

Магистър

 

ПР на кризисния мениджмънт

Магистър

Къде да учите в чужбина?

Най-добре развитият университетски пазар за програми в областта на ПРа са САЩ. Реномираните университети там предлагат разнообразни програми, някои от които са доста скъпи, но гарантират успех при професионалната реализация. Щатите, в които може да потърсите добри програми или курсове по ПР, са Ню Йорк, Атланта, Лос Анджелис и Остин.

В Европа с добро образование в областта се слави Великобритания. Холандия, Дания и Италия също имат традиции и добри постижения в университетското преподаване.

В областта на масовите комуникации прави впечатление, че азиатските университети са представени изключително добре. Държави като Сингапур, Южна Кореа, Китай все по-често стават предпочитани дестинации за топ-образование в областта. Сред лидерите е и далечна Австралия.

Като цяло добрите училища в областта на връзките с обществеността са разположени там, където са добрите компании от сектора. Това е напълно разбираемо, защото компаниите имат възможност да предоставят преподаватели, които излизат от практиката.

Най-добрите световни университети в областта на връзките с обществеността (QS, 2012)

Номер

Университет

Държава

Цялостна оценка

Академична репутация

Работодателска репутация

Цитирания

1

Stanford University

САЩ

94.8

93.6

99.3

82.8

2

Columbia University

 

92.2

93.2

93.6

81.6

3

National University of Singapore (NUS)

Сингапур

91.2

88.4

100.0

69.5

4

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

90.7

93.5

87.6

89.0

5

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

89.7

88.2

96.2

71.0

6

London School of Economics and Political Science (LSE)

Великобритания

88.9

82.1

95.5

96.5

7

Yale University

САЩ

88.2

89.1

90.5

74.0

8

University of California, Los Angeles (UCLA)

САЩ

87.3

89.2

87.0

79.4

9

The University of Tokyo

Япония

86.7

83.1

98.9

56.1

10

University of Melbourne

Австралия

85.7

79.1

96.7

74.9

11

Universidade de São Paulo

Бразилия

85.0

92.2

82.1

60.9

12

University of Texas at Austin (UT Austin)

САЩ

84.2

88.4

79.5

82.0

13

University of Amsterdam

Холандия

84.1

83.6

82.4

92.9

14

University of Pennsylvania (UPenn)

САЩ

84.0

79.3

90.7

81.0

15

Peking University

Китай

83.3

78.7

96.3

54.5

16

New York University (NYU)

САЩ

83.2

82.3

86.2

75.6

17

University of Michigan

САЩ

83.1

80.5

82.0

100.0

18

McGill University

Канада

82.9

80.4

89.8

67.5

19

Northwestern University

САЩ

82.6

78.7

88.7

78.1

19

Seoul National University (SNU)

Южна Корея

82.6

78.5

92.5

63.5

21

University of Hong Kong (HKU)

Южна Корея

82.4

77.9

95.5

52.2

22

University of Sydney

Австралия

81.7

75.8

93.3

64.7

23

Nanyang Technological University (NTU)

Сингапур

81.5

75.8

91.2

71.6

   

24

Australian National University (ANU)

Австралия

80.8

71.9

94.2

72.1

24

University of Chicago

САЩ

80.8

77.3

89.8

62.3

26

Korea University

Южна Корея

80.6

78.4

86.6

67.9

27

Yonsei University

Южна Корея

80.1

79.0

86.3

61.1

28

Michigan State University (MSU)

САЩ

79.3

77.2

79.6

88.9

29

University of Wisconsin-Madison

САЩ

79.1

81.5

73.9

88.1

30

Monash University

Австралия

78.9

70.2

92.1

69.8

31

Fudan University

Китай

78.6

70.0

92.1

67.3

32

University of Birmingham

Великобритания

78.5

76.7

84.4

64.2

   

33

University of Queensland (UQ)

Австралия

78.4

64.3

96.6

75.6

34

Cornell University

САЩ

78.2

72.3

85.7

78.1

35

University of Florida

САЩ

77.8

79.6

75.8

76.3

36

University of Southern California (USC)

САЩ

77.6

80.2

71.6

88.2

37

University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)

САЩ

77.1

76.4

75.0

88.5

38

Tsinghua University

Китай

76.5

63.9

96.7

58.3

39

University of Copenhagen

Дания

76.4

73.1

84.5

60.8

40

Waseda University

Япония

75.6

67.5

94.6

40.5

41

Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Хонг Конг

75.5

71.6

81.5

71.1

42

University of North Carolina, Chapel Hill

САЩ

75.2

74.1

73.7

86.5

43

Carnegie Mellon University (CMU)

САЩ

75.1

66.7

85.7

74.9

44

Ewha Womans University

Южна Корея

74.1

65.8

85.4

70.4

45

Georgetown University

САЩ

74.0

69.2

78.9

78.3

46

Aarhus University

Дания

73.8

66.7

84.9

 

Великобритания

Обединеното кралство е от топ дестинацията за обучение в областта на връзките с обществеността и масовите комуникации в Европа. Повечето университети предлагат обучение по специалността, като някои от тях традиционно са лидери не само в страната, но и в световен мащаб.
Класацията на в. Гардиън дава добра отправна точка на кандидат-студентите, за да добият представа кои са водещите университети. Търсете класацията за „media studies, communications and librarianship”.

1

Newcastle University

2

King`s college London

3

Warwick

4

Southampton

5

Kent

6

Queens Mary

7

Sheffield

8

Birmingham

9

Leicester

10

Exeter

11

Birmingham City

12

Loughborough

13

Royall Holloway

14

Cardiff

15

Lancaster

И така, ако сте решили да правите кариера в областта на ПРа, се подгответе за активно учене през целия живот, за многообразна работна атмосфера и динамична среда. Хубаво е да знаете и заплатите в сектора са около средните за страната и са около 800 лв. според статистиката на JobTiger. Висшите мениджърски позиции за хора с опит надскачат 2 000 лв.  За сравнение в САЩ средната заплата за топ специалистите от сектора е около 180 000 долара, а обикновените специалисти изкарват около 40 000 долара.

Top