fbpx

Артмениджмънт

Артмениджмънт е поредната чуждица, навлязла в употреба в последните години, и която в превод означава „управление на изкуство”. Артмениджмънтът като специалност в университет и като професия се свързва с управляване и развиване на един сложен и разностранен продукт като изкуството във всичките му разновидности.

В България професия с наименование арт мениджър не фигурира в Националната класификация на професиите и длъжностите (2012 г.). Това не означава, че човек не може да работи като артмениджър, а просто показва нагледно, че в длъжностната характеристика са обединени много разнородни, може би донякъде неясни, функции и дейности, които явно още не са класифицирани.

Естествено, тук възниква въпросът: Какво реално работи артмениджъра? Може би е добре да потърсим отговора като започнем от друга посока, а именно:

Какво се изучава в програма Артмениджмънт?

В България Нов български университет предлага 4-годишна бакалавърска програма Изкуствознание и артмениджмънт. Ето краткото й описание:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия; практически курсове като - Анализ и изследване на художествена творба, Изкуството на България в балкански контекст, Култура и цивилизация, Изкуство и култура на древния свят, Изкуство и култура на модерното и постмодерното време и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Допълва се, че практическото обучение включва стажове в художествени галерии, в археологически и исторически музеи и че програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша.

Завършилите получават квалификация изкуствовед и могат да се реализират като специалисти в галерии, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, предлага едногодишна магистърска програма Артмениджмънт. Това са двата варианта да изучавате у нас специалност, дефинирана като артмениджмънт.

Както може да се забележи от изучаваните дисциплини, това, което се изучава в НБУ всъщност е повече теория на изкуството, или изкуствознание. В магистърската програма на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, са включени дисциплини като: артмениджмънт, маркетинг на изкуствата, нормативна база и културни политики, организации в сферата на изкуствата, предприемачество и културни индустрии, реклама и изкуство, комуникации, изкуство и медии, връзки с обществеността, фининсиране на културата и изкуствата, социология на изкуството, психология на изкуството, съвременно българско изкуство, кураторство, творчески реализации и практики. В тази програма приемат кандидати с бакалавърска степен по някое изкуство, а магистърската трябва да ги специализира като артмениджъри.

Реално погледнато, специалност артмениджмънт трябва да образова и квалифицира в двете основни посоки – изкуства и управление на продукта от изкуството.

Ето защо комбинирането на дипломи в тези две области могат да направят човек квалифициран да се развива като мениджър в областта на изкуствата, например – бакалавърска степен по Теория на изкуството и магистърска по Мениджмънт, Живопис плюс Мениджмънт, Културология плюс Маркетинг и т.н. Главната идея е да се постигне съчетание от познания в областта на изкуствата, или дадено изкуство, и такива в областта на бизнес науките. И тъй като изкуството само по себе си и продуктът от него се управляват и продават по специфичен начин, програмата Артмениджмънт търси начин да квалифицира едновременно в двете основни насоки, за които стана дума.

Какво работи артмениджърът?

И така, вече можем да помислим отново над въпроса: Какво реално работи артмениджърът? Отговор под формата на кратка дефиниция няма. С артмениджмънт можем да приемем, че се занимават управители на галерии и музеи, собственици на антикварни магазини, организатори на културни фестивали, мениджърите в музикалната индустрия, директори на театри, опери, циркове и кинофестивали. Можем да приемем и че мнозинството от тези длъжности спокойно се изпълняват от хора, които никога не са учили артмениджмънт. Като заключение можем да заключим, че задължението на артмениджъра е да управлява, развива и продава (когато е нужно) изкуство. 

Артмениджмънт  в чуждестранни университети?

Ако проучвате  тази специалност в чуждестранните висши училища, веднага ще ви направят впечатление три неща: изборът на програми е несъизмеримо по-богат, сравнено със ситуацията  у нас; в тях като че ли повече се набляга на бизнес частта, т.е. мениджмънта и трето - практическата им насоченост в конкретни направления на изкуството. В тези програми можете да учите до получаване на бакалавърска и магистърска степен. Ето какви дисциплини се изучават в една типична 3-годишна бакалавърска програма:

Year One

cultural management, cultural policy, arts marketing, finance, personal management and research.

Years Two and Three

Events Management, Heritage and Museums, The Music Industry and The Media Industry.

Изучавани дисциплини в едногодишна магистърска програма:

Course 1: Arts Policy and Planning
Course 2: Arts Administration and Management
Course 3: Marketing Communications
Course 4: Artistic Production
Course 5: Arts in Community Settings

Какви програми можете да намерите в чуждестранни университети:

Великобритания

Arts and Cultural Management – 2-годишна магистърска програма в University of Sussex

Arts Management – 3-годишна бакалавърска програма в De Montfort University

Arts, Music and Entertainment Management – 3-годишна бакалавърска програма в The Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA)

Arts Management – 1 или 2-годишна магистърска програма в Birkbeck University of London

Art Enterprise Diploma – 3-месечна дипломна програма в London School of Business and Finance (LSBF)

Enterprise and Management of the Creative Arts - 1 или 2-годишна магистърска програма в University of the Arts London

Curating the Art Museum – едногодишна магистърска програма в The Courtauld Institute of Art

Холандия

University of Groningen Arts - Culture and Media, бакалавър

University of Maastricht - Arts and Heritage: Policy, Management and Education, магистър

Erasmus University - Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship, магистър

Utrecht School of the Arts - Arts Management, магистър; Arts and Cultural Management, сертификатна програма

Германия

Art and Cultural Management – 3-годишна бакалавърска програма в Karlshochschule International University

Visual Arts, Music, and Modern Media: Organisation and Presentation – 3-годишна бакалавърска програма в University of Marburg

International Culture and Management – 3-годишна бакалавърска програма в Cologne Business School (CBS) - European University of Applied Sciences (Köln)

Франция

Mod’Art Management – 4-годишна бакалавърска програма на английски език в Mod'Art International 

Cultural Development and Project Management – дипломна програма в Université Lyon 2

Италия

Bologna School of Economics - Innovation and Organisation of Culture and the Arts, магистър

Association Palazzo Spinelli - Performing Arts Management; Exhibitions Management, магистър

SDA – Bocconi School of Management MASP – Management of Performing Arts, магистър

University Bocconi - Economics and Management for Arts, Culture and Communication, магистър

University of Modena and Reggio Emilia Languages for the Promotion of Cultural Activities University Diploma

Както вече стана дума, програмите в областта на артмениджмънта в чуждестранните университети могат да бъдат доста профилирани в дадено направление на изкуството – изобразително, мода, музикално, както и според начина за презентиране на реализираното изкуство – събития, музеи, медии.

Кандидатстването в този тип програми не се отличава с някаква особеност, а зависи от конкретните правила, отнасящи се за всяка отделна държава, университет и програма. Почти винаги в критериите за прием се посочва, че програмата е достъпна за всеки кандидат с диплома за средно образование (бакалавърска диплома) и езиков сертификат. Някъде се упоменават предмети, изучавани в училище, чиято оценка се взима под внимание, но по-често няма такова условие.

Подходящи ли са за вас тези програми?

Артмениджмънтът комбинира в себе си две на пръв поглед доста различни полета на интереси, но същевременно неможещи едно без друго – изкуство и бизнес. За да се обучавате и работите в последствие успешно в тази област, трябва да имате интерес и към двете области. Върху хората на изкуството е наложен стереотипа (може би донякъде резонно), че са отнесени и непрактични. Артмениджър може да бъде всеки музикант, художник, дизайнер или актьор, който не попада в тази категория, а напротив – има нюх и умения да организира и продава. Човекът с образование на артмениджър обаче не е нужно да бъде действащ художник, артист или музикант, а добре образован в теоретичните аспекти на дадено изкуство и екипиран със съответните мениджърски умения.

 Накратко казано, ако мислите да изучавате артмениджмънт, трябва с една част от вас да сте човек на изкуството, а с другата - на бизнеса.  

Top