fbpx

Deutsches Abitur

Какво е Deutsches Abitur

В Германия и в тези международни училища, които следват системата за средно образование в Германия, учениците задължително полагат зрелостни изпити след 12-ти или 13-ти клас. Официалното наименование на немските матури е Аllgemeine Hochschulreife, но по-широко са известни като German Abitur.

Какви са предимствата

Академичното ниво на Abitur е сравнимо с International Baccalaureate и Advanced Placement — макар че изсикванията за IB се различават от изискванията за изпита по немски. Това е единственото удостоверение в Геремания, което дава право на всеки абитуриент да запише висше образование в университет.

Същност на програмата

В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя избор от 3 основни вида предмети: чужди езици и изкуство; хуманитарни и социални науки и математика и естествени науки. През последните 2-3 години от своето обучение те избират определена област, в която да специализират в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2-3 години и така се образува общия успех.

Изисквания

От кандидатите се изисква отличен успех от последните две години и препоръка от преподавател. Полагат се изпити по немски език и друг предмет (в зависимост от желания профил на обучение). Успешно представителите  се кандидати се явяват и на интервю.

Изискването за допускане до зрелостните изпити е гимназистите да са покрили 2 интензивни курса и между 7-10 стандартни. Самият зрелостен изпит за завършване на образовение в Германия се състои от 1 изпит по всеки от двата интензивни предмета и 1 изпит по 2 от стандартните по избор.

Оценяване 

Всеки учебен предмет през учебните срокове се оценява до 15 точки според подготовката на ученика. Вземането на Abitur изисква резутлат от над 300 точки.  Максималният резултат е между 823 и 900 точки.

Реализация

При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugni, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ съдържа всички оценки и дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение, като има функциите както на сертификат за завършено средно образование, така и на изпит за прием в университет.

Програмата в България

След полагане на приемен изпит в края на осми клас в немския отдел на 91. Немска езикова гимназия гр. София биват приети около петдесет ученици. Те се разделят в два специални класа, където са ръководени от девет немски учители до полагането на немската матура в края на дванадесети клас.

Top