fbpx
Начало » България » Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на фундаментални изследвания и млади учени

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на фундаментални изследвания и млади учени

  • netpro
  • 01 юли 2016
  •  Коментарите са изключени за Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на фундаментални изследвания и млади учени

  Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ стартира два конкурса – за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г. и конкурс за определяне на управител на фонда.

  Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

1) Биологически науки;

2) Математически науки и информатика;

3) Медицински науки;

4) Науки за земята;

5) Обществени науки;

6) Селскостопански науки;

7) Технически науки;

8) Физически науки;

9) Химически науки;

10) Хуманитарни науки.

  Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. е 18 000 000 лв., от които 9 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта на техническите науки (3 060 000 лв.) и физическите науки (2 160 000 лв.).

  Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв., от които 400 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

  Проектните предложения  се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.

  Кандидатите могат да са акредитирани висши училища и научни организации. Изискването е те да са пряко отговорни за изпълнението на проекта, а не да действат като посредници и да извършват дейностите от свое име и за своя сметка.

  Кандидатите трябва да извършват фундаментални научни изследвания и дейността им да е изцяло с нестопански характер. Ако извършват стопанска и нестопанска дейност, то те трябва да са ясно разграничени, както и начинът им на организация да позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

  Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и в случаите:

– научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

–  консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

– отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

  По процедурата за фундаментални научни изследвания кандидатите могат да участват съвместно с партньори.

  Условията за допустимост на кандидатите са приложими и към всеки участник в Обединението.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване и за конкурса за управител може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ :

http://www.fni.bg

 

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top