fbpx
Начало » Бакалавър » С изпит по испански език продължи втората кандидатстудентска сесия на Университета за учебната 2016/2017 г.

С изпит по испански език продължи втората кандидатстудентска сесия на Университета за учебната 2016/2017 г.

  • netpro
  • 30 май 2016
  •  Коментарите са изключени за С изпит по испански език продължи втората кандидатстудентска сесия на Университета за учебната 2016/2017 г.

Вчера, 29.05. в 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората започна изпитът по испански език. Васил Сериев от гр. София изтегли вариант № 1 на изпита по испански език. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 49 души. Председател на изпитната комисия е доц. Петър Моллов.

Проф. Ренета Божанкова поздрави всички кандидат-студенти от името на ректора на Университета проф. дфн Анастас Герджиков и от името на изпитната комисия. Тя пожела успех и изрази надежда всички да се чувстват удовлетворени и щастливи в края на изпита и скоро да станат студенти в Софийския университет.

Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит кандидатите трябва да са овладели практически следния материал по граматика: глагол, образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола; съществително име, род и число на съществителното име; употреба на членната форма; прилагателно име, съгласуване на прилагателното със съществителното име; степени за сравнение; числителни: редни и бройни; местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни; наречие; степени за сравнение; съюз; предлог; понятие за изречение; видове изречения; състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение; съгласуване на подлога със сказуемото; видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно; видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.); пряка и непряка реч; съгласуване на времената.

Времетраене на изпита – около 120 минути.

С успешно издържан изпит по испански език кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top