fbpx
Начало » България » Стипендии на френското правителство

Стипендии на френското правителство

 • myotova
 • 02 мар. 2022
 •  Коментарите са изключени за Стипендии на френското правителство

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на френски и английски език на нива бакалавър (L1),   магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale), както и за научен престой на високо ниво.

 1. Стипендии за обучение

 

Бакалавър (Licence)

Тази стипендия е насочена към ученици, в последна година на средното образование, които желаят да кандидатстват за финансиране в рамките на 10 месеца на първата им година (L1) във френското висше образование. Изискват се отличен успех и ниво на френски език DELF B2 или DALF C1. Евентуална възможност за продължаване на стипендията в L2 и L3 при отлични академични резултати.

Магистратура  

За магистратури « с професионална насоченост », стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури « с научна насоченост », без включен задължителен стаж, отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Студентите, завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Защитата на докторската дисертация може да се състои ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

Докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale)

Записването и заплащането на таксата за обучение се извършва в българското учебно заведение.

Краткосрочни периоди на престой във Франция, одобрени от двамата научни ръководители.

Придобиване на диплома за докторска степен от учебното заведение, в което докторанта е записан.

 1. Стипендии по програмата «Научен престой на високо ниво » 
 • Докторанти и Млади изследователи

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец максимум, предоставяна на два типа кандидати :

 • докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България
 • постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция
 • Утвърдени изследователи

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец максимум, предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

 УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст : до 18 години за ниво Бакалавър (L1) , до 35 години за ниво магистратура  и до 40 години за докторантура под двойно научно ръководство
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • за младите изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания
 • за утвърдените изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания като преподавател или изследовател

 

 КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

Досието за кандидатстване се подава във Френския институт в България  и трябва да съдържа преведени и легализирани следните документи :

За Бакалавър (Licence) :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на академичната справка с оценките и хорариумите от 9ти, 10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас
 • копие на дипломата DELF B2 или DALF C1
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва задължително да бъдат посочени 10те желания на кандидата, формулирани в платформата Parcoursup
 • една препоръка от преподавател

 

За Mагистратура (M2):

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна годинa
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва да бъдат посочени по реда на желанията останалите магистърски програми, в които кандидатът възнамерява да кандидатства или вече е подал документи
 • препоръка от преподавател или работодател

 

За докторантура под двойно научно ръководство  :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

За докторантура под съвместно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора, регламентиращ съвместното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • календар на престоите във Франция, подписан от двамата научни ръководители

 

За програма « Научен престой на високо ниво»  – Докторанти и Млади изследователи

 • формуляр Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на докторската диплома за младите изследователи
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

 

За програма « Научен престой на високо ниво» – Утвърдени изследователи

 • формуляр Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

 

СРОКОВЕ

Бакалавър, Mагистратура, Докторантура под двойно научно ръководство, Докторантура под съвместно научно ръководство

 • 29 април : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 5 май : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 19 и 20 май : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители
 • 26 май : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт institutfrancais.bg
 • юни/юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

 

Научен престой на високо ниво   

 • Документи се приемат през цялата година и кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им.

 

ДОСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗНА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

(Бакалавър, Магистратура, Докторантура под двойно научно ръководство, Докторантура под съвместно научно ръководство)

Одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие, което след депозиране във Френския институт в България се изпраща на Кампус Франс Париж за одобрение. Досието трябва да съдържа следните преведени и легализирани документи :

 • формуляр Dossier de bourse d’études
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • атестация за прием на кандидата от френското учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

 

За докторантурите под двойно научно ръководство е необходимо да се добавят още :

 • заповед за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители с изрично упоменат периода на престой

 

СТИПЕНДИИ И ДОБАВКИ

Размер на стипендиите на френското правителство:

 • 700 евро месечна издръжка за записаните в ниво Бакалавър
 • 700 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1500 евро за докторантура под двойно научно ръководство и докторантура под съвместно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво (докторанти и млади изследователи)
 • 2055 евро за научен престой на високо ниво (утвърдени преподаватели и изследователи)

 

Други разходи покрити от френското правителство :

 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)
 • средства за подпомагане процеса на обучение на записаните в нива Бакалавър и магистратура (закупуване на книги, канцеларски материали, пътуване свързано с програмата на обучение …)
 • средства за транспорт на територията на Франция за придвижване до мястото на престоя

 

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението.

Контакт :

bissera.kolarova@institutfrancais.bg тел : 00 359 2 937 79 64

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top