fbpx
Начало » България » Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по немски език и по испански език

Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по немски език и по испански език

  • netpro
  • 26 май 2017
  •  Коментарите са изключени за Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по немски език и по испански език
3587

На 28 май 2017 г. с изпити по немски и испански език започва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2017/2018 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Немски език

Испански език

       9.00 ч.

       14.00 ч.

 

Изпитът по немски език е писмен и с продължителност 4 часа. Състои се от следните елементи: тест А и Б, с които се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране; съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи); превод от немски на български език (около 1500 знака).

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал: глаголи, глаголи с делими и неделими представки, силни, слаби и неправилни глаголи, спомагателни глаголи, модални глаголи, възвратни глаголи, безлични глаголи, рекция; образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ; страдателен залог, наклонения: индикатив, конюктив и императив; съществителни имена, род, образуване на множествено число, склонение, рекция; член, склонение и употреба на определителния и неопределителния член, изпускане на члена; местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни; прилагателни имена, склонение, степенуване на прилагателните, рекция; наречие; числителни: бройни и редни; предлози; съюзи: съчинителни и подчинителни; изречения: прости и сложни, главни и подчинени; инфинитивни и причастни конструкции; словоред.

Конкурсният изпит по испански език  е с времетраене около 120 минути и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит кандидатите трябва да са овладели практически следния материал по граматика: глагол, образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола; съществително име, род и число на съществителното име; употреба на членната форма; прилагателно име, съгласуване на прилагателното със съществителното име; степени за сравнение; числителни: редни и бройни; местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни; наречие; степени за сравнение; съюз; предлог; понятие за изречение; видове изречения; състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение; съгласуване на подлога със сказуемото; видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно; видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.); пряка и непряка реч; съгласуване на времената.

 

Уважаеми колеги, 

Представител на отдел „Информация и връзки с обществеността“ ще бъде на разположение в 8:30 часа в двора пред вътрешния вход на Ректората, за да окаже съдействие на всички колеги, които проявяват интерес към изпита по немски език и в 13.30 часа – за изпита по испански език. 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top