fbpx
Начало » Бакалавър » Основни принципи при легализиране на дипломи от чуждестранни университети

Основни принципи при легализиране на дипломи от чуждестранни университети

  • Milena Uzunova
  • 30 авг. 2017
  •  Коментарите са изключени за Основни принципи при легализиране на дипломи от чуждестранни университети
Процедурата се улеснява значително, ако кандидатите за признаване представят дипломно приложение

Легализацията е вид удостоверяване на автентичността и верността на документи и се изисква за документи, необходими за чужбина или издадени там. Процедурата за легализация е определена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа” и се отнася само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи.

В процедурата по признаване на дипломи от чуждестранни университети легализацията е само една от необходимите стъпки. Признаването е нормативно регламентирано в Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г., обн. в ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г. Основните цели, за които е необходимо признаването, са:

– достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование в страната;

– до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;

– улесняване на достъпа до трудовия пазар у нас.

Процедурата по признаване е хармонизирана с европейските норми и директиви. Тя включва следните етапи:

–         проверка на автентичността на документите;

–         сравняване на данните от дипломата и другите представени документи с държавните изисквания за придобиване на висше образование по същата и/ или по сродна специалност в Република България;

–         вземане на решение за признаване на висшето образование или за отказ то да бъде признато и издаване на удостоверение по образец.

Съществена роля в процеса на анализ на документите за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, имат следните фактори:

–         начин на приемане на студентите;

–         продължителност на обучението;

–         общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини;

–         съотношение на учебните дисциплини и на хорариумите им, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;

–         съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка; начин на дипломиране.

Процедурата се улеснява значително, ако кандидатите за признаване представят дипломно приложение (Diploma supplement). Решението за признаване или отказ се взима от Комисия, назначена от министъра на образованието.

За да бъде призната в България диплома, издаден в друга държава, тя трябва да бъде преведена и легализирана. Документите се легализират в страната, в която са издадени. Допуска се легализацията да бъде направена и върху нотариално заверено копие на оригиналните документи. Когато документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) и върху тях е поставен в оригинална форма „апостил“, те не се нуждаят от последващи заверки. Необходимо е само да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Преводът трябва да е направен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Документи за признаване на висше образование се подават в Министерството на образованието и науката.

Повече информация може да се намери на уеб страницата на министерството на адрес: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/legalization/applications/zajavlenie4_07-03.doc

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top