fbpx
Начало » Бакалавър » Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Компютърни науки“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Компютърни науки“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

  • Елвира Юрукова
  • 27 авг. 2018
  •  Коментарите са изключени за Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Компютърни науки“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

Европейският политехнически университет е най-новата образователна институция в системата на висшето образование в България. Създаден е по инициатива и с активното участие на група видни български учени. Подкрепен е с частни инвестиции от представители на бизнеса.

 

Мисията на Университета е да стане многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.

За краткото време на своето съществуване Университетът ежегодно провежда научна конференция „Образование, наука и иновации“. Има силно развито международно академично сътрудничество, в основата на което са над 30 контракта с университети от Европа, Азия и Америка.

ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА БАКАЛАВЪР

 

Бакалавърската програма „Приложна информатика“ е с продължителност на обучение 8 семестъра. Специфичната цел на специалността е да даде знания, умения, навици, нагласи и ценности, съответстващи на съвременните бързо развиващи се компютърни системи и софтуерни технологии. С цел да се постигне по-голяма мобилност на завършилите бакалаври, ударението е върху съчетанието на класическото знание и практическите умения.

Курсът на обучение включва разработване на курсови проекти в университета, обучение във водещи софтуерни компании с достъп до високопроизводителни компютърни ресурси, както и един семестър обучение във водещ европейски университет. Студентите усвояват допълнителни знания и умения за самостоятелен търсене на съответна информация в литературни източници в Интернет, мултимедийни  презентации, изготвяне на изследователски доклади и презентации, работа в екип, участие във видео-конференции, както и добро ниво на английски език. Обучението се подпомага от съвременни електронни и комуникационни средства.

Бакалаврите от специалността „Приложна информатика“ в ЕПУ ще са подготвени да се реализират като програмисти в широк кръг от софтуерни езици, платформи и среди, включително и в областта на суперкомпютърните приложения. Всеки бакалавър ще получи базова широкопрофилна подготовка в областта на информатиката и компютърните науки, ще притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства и надгражда знанията и уменията си, ще има добра езикова култура, ще владее професионално компютърните технологии, ще може да поддържа подготовката си на нивото на изискванията на информационното общество. Бакалаврите по приложна информатика могат да продължат обучението си в широк спектър магистърски програми. Завършилите могат да се реализират в специализирани компютърни и софтуерни фирми, научни и други институции и организации, където проектират, създават, оценяват и внедряват различни информационни технологии и софтуерни системи.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/applied-computer-science

 

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ МАГИСТЪР

 

Магистърската програма „Информационна сигурност“ е с продължителност 3 семестъра и е предназначена за широк кръг от специалисти по информационни технологии, притежаващи бакалавърска степен. В нея се осигуряват задълбочени познания по основните въпроси, свързани с различните аспекти на информационната сигурност – технически, икономически, правни и етични.

Базови дисциплини са компютърна, мрежова и физическа сигурност, компютърна вирусология, криптография, управление на достъпа, управление на риска и специализираните инвестиции, компютърни престъпления и тяхното разкриване, психология на хакерството, перспективи на криптовалутите.

Програмата включва курсови задачи и подготовка на дипломна работа. Получаването на магистърска степен по информационна сигурност изисква знания и умения за работа, свързана с проектиране, създаване, поддръжка и експлоатация на системни, специализирани и приложни програми и информационни системи, а така също и  инженеринг на търговска дейност по тяхната реализация.

Магистрите по информационна сигурност прилагат самостоятелно знанията и уменията  си с професионален подход и аргументирано решават проблеми в изучаваната област. Те притежават специални умения в областта на проектиране, създаване, инсталиране, настройка и поддържане на приложен и системен софтуер за защита на информационните системи.  Магистрите от специалността „Информационна сигурност“ са подготвени да се реализират като специалисти в областта на компютърните системи, мрежи и информационни технологии, а така също като преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

 

http://epubg.eu/bulgaria/programs/-information-security-master

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МАГИСТЪР

 

Основна цел на магистърската програма „Управление на сигурността на личните данни“ е да предостави на завършилите възможността да планират и управляват лични данни, жизнения цикъл на данните, процесите за администриране на лични данни в големи проекти в областта на ИТ индустрията или да работят като служители по защита на личните данни. Тази програма отговаря на потребностите на индустрията, от нея може да се възползват и държавните служители, които нямат специализирано образование за защита на личните данни и поверителност, или завършили бакалавърска степен с малък или никакъв опит.

Програмата за управление на защитата на личните данни предоставя изчерпателни, специализирани, фактически и теоретични познания относно регулаторните рамки за защита на личните данни, специалните категории лични данни, чувствителните лични данни в условията на регулациите на ЕС и директиви като GDPR, полицейската директива и др. Своите познания и опит ще споделят преподавателите, сред които има  практикуващи адвокати, експерти по киберсигурността и администратори на лични данни.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/personal-data-security

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ МАГИСТЪР

 

Основна цел на магистърската програма „Управление на ИТ“ е да предостави на завършилите необходимите умения за професионална практика в областта на управлението на предприятията от ИТ индустрията. Тази програма е предназначена за обучението на студенти в професионална магистърска степен по ИТ мениджмънт, които се интересуват предимно от кариера в ИТ индустрията. В нея могат да специализират студенти, които вече са професионални софтуерни архитекти, системни интегратори, ръководители на екипи, наети от индустрията или правителството, но нямат диплома в областта на ИТ мениджмънта или наскоро завършили бакалавърска степен с малко или никакъв опит. Програмата осигурява фактически и теоретични знания и практически умения за генериране на решения на специфични проблеми в областта на корпоративното ИТ управление.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/information-technology-management

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top