fbpx
Начало » Бакалавър » Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Зелена енергетика“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Зелена енергетика“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

  • Елвира Юрукова
  • 02 сеп. 2018
  •  Коментарите са изключени за Бакалавърски и магистърски програми с фокус „Зелена енергетика“ в Европейски политехнически университет, гр. Перник

Европейският политехнически университет е най-новата образователна институция в системата на висшето образование в България. Създаден е по инициатива и с активното участие на група видни български учени. Подкрепен е с частни инвестиции от представители на бизнеса.

 

Мисията на Университета е да стане многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.

За краткото време на своето съществуване Университетът ежегодно провежда научна конференция „Образование, наука и иновации“. Има силно развито международно академично сътрудничество, в основата на което са над 30 контракта с университети от Европа, Азия и Америка.

 

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА БАКАЛАВЪР

 

Бакалавърската програма „Зелена енергетика“ е инженерна специалност с екологична насоченост, ориентирана към приоритетни области на енергетиката – енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия с намалени вредни емисии за т.нар. устойчиво развитие и е с продължителност 8 семестъра. Обучението е насочено към изследване, проектиране и експлоатация на енергийно ефективни и екологосъобразни системи и съоръжения. Изучават се алтернативни източници на енергия като слънце, вятър, вода, геотермални, океански течения, биомаса, водородни технологии, фотоволтаични системи, приливи и отливи, разлика в температурите на различните слоеве на океана и др., както и нови авангардни технологии за добиването й. Целта на специалността е създаването на висококвалифицирани инженерни специалисти с възможности за професионална реализация в обхватната, динамична и перспективна област на енергетиката като цяло и в частност на съвременната енергийна техника, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/green-energetics

 

БИОГОРИВА МАГИСТЪР

 

Магистърската програма БИОГОРИВА дава задълбочени теоретични  зания и конкретни приложни умения в областта на производствот, ефективното използване и мениджмънта на различни видове биогорива.  Магистърската програма е с продължителност 3 семестъра. Студентите, завършили успешно курса на обучение ще са способни да правят проекти и съоръжения за получаване и използване на биогорива по схема, включваща целият процес на преработка на биомасата до биогорива, както и получаване на биогорива от водорасли и други нетривиални източници и ефективно да ги използват, отчитайки конкретни икономически, политически и социални фактори. Инженерите по специалност „БИОГОРИВА“ ще придобият умения за:  прилагане на инженерни решения по проблемни аспекти от областта на биогоривата и използване на подходящите методи за моделиране, симулация и оптимизиране при различни условия;  анализиране и оценяване от енергийна, стопанска и конструктивна гледна точка проекти на съоръжения за получаване на биогорива; експлоатиране и подръжка на биогоривни и конвенционални енергийни източници; планиране и провеждане на изследвания в тази област.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/biofuels

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГЕТИКА МАГИСТЪР

 

Магистърската програма е с продължителност 3 семестъра. Оновната и цел е създаване на специалисти с висше образование, които да навлязат задълбочено в областта на съвременните технологии при производството на енергия от слънчево греене и да прилагат концепцията на устойчиво развитие за научно-изследователски или за практически бизнес-цели.

Студентите, завършили курса ще придобият умения да правят проекти и съоръжения за използване на слънчевата енергия и да ги реализират, с прилагането на най-модерните и ефективни технологии. Инженерите в специалността трябва да са подготвени да изпълняват следните дейности:   прилагане на инженерни решения по проблемни аспекти от областта на слънчевите енергийни източници и използване на подходящите методи за моделиране, симулация и оптимизиране при различни слънчеви енергийни системи; анализиране и оценяване от енергийна, стопанска и конструктивна гледна точка проекти на слънчеви енергийни съоръжения; експлоатация на слънчеви и конвенционални енергийни източници; планиране и провеждане на изследвания в тази област; прилагане на наученото теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката;   формулиране на цели и стратегии за изработване на планове, програми и проекти в областта на слънчевата енергетика.

Подготовката на инженера по „Слънчева енергиетика“ включва значителни познания в следните дисициплини: слънчеви отоплителни и охладителни инсталации, фотоволтаични системи, акумулиране на топлинна и електрическа енергия, системи за следене на слънцето, соларна автоматика, комбинирани фотоволтаични/топлинни панели, системи за мониторинг на соларни паркове, концентраторни фотоволтаични панели и системи за изсушаване.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/solar-energetics

 

ВОДОРОДНИ  ТЕХНОЛОГИИ МАГИСТЪР

 

Магистърската програма е с продължителност 3 семестъра и нейна основна цел е изграждане на специалисти със задълбочени познания в областта на иновациите във водородните технолигии и използуването на водорода като алтернативно гориво.

Студентите, завършили успешно курса на обучение ще са способни самостоятелно да разработват проекти на технологии и съоръжения за производство и ефективно използване на водорода като гориво, включващи целия водороден цикъл от използването на слънчевата енергия за фотолиза на водата до кислород и водород, съхранението на водорода във вид удобен за използване и  прилагането на безопасни технологии за контролирано получаване на вторична енергия. Инженерите по специалност „Водородни технологии“ трябва да са подготвени да изпълняват следните дейности: прилагане на инженерни решения по проблемни аспекти от областта на водородния цикъл и използване на подходящите методи за моделиране, симулация и оптимизиране при различни условия;  анализиране и оценяване от енергийна, стопанска и конструктивна гледна точка на проекти на съоръжения; експлоатация на водородни и конвенционални енергийни източници; планиране и провеждане на изследвания в областта на водородните технологии.

http://epubg.eu/bulgaria/programs/hydrogen-technologies

 

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА МАГИСТЪР

 

 

Магистърската програма е с продължителност 3 семестъра. Целта на обучението е създаване на специалисти с образователна и кмалификационна степен магистър, които да ритежават задълбочени знания в областта на съвременните технологии за производството на енергия от вятъра и да използват концепцията на устойчиво развитие за научно-изследователски или за практически цели.

Студентите, завършили курса ще са способни да разработват самостоятелно  проекти съоръжения за използване на вятърната енергия и да ги реализират, с прилагането на най-модерните и ефективни технологии.

Специалната подготовка на магистър-инженера по „Вятърна енергиетика“ включва задълбочени теоретични и практико-приложни знания за: технико-икономическите характеристики на вятърните генератори; изчислителната механика на флуидите и динамикана на съоръженията; проектирането на вятърни турбини; електрическите машина за преобразуване на вятърната енергия; схемите за електрогенерация от вътъра; системите за управление на доставчика на вятърна енергия; мониторинга, контрола и диагностиката на вътърни генератори; методите за получаване и обработка на експериментални данни; въздействието на вятърната технология върху околната среда;  екологичните изисквания при изграждане на вятърни генератори и не на последно място европейското законодателство в областта.

 

http://epubg.eu/bulgaria/programs/wind-energetics

 

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top