fbpx
Начало » Бакалавър » IELTS General vs IELTS Academic

IELTS General vs IELTS Academic

  • bobi
  • 07 авг. 2020
  •  Коментарите са изключени за IELTS General vs IELTS Academic

IELTS е сред трите най-разпознаваеми и разпространени международни сертификати за доказване ниво на владеене на английски език за образователни и работни нужди. На страниците на списанието този английски езиков тест е разглеждан детайлно много пъти: съдържание, начин на полагане, оценки, такси; в следващите редове обаче акцентът ще падне върху неговите две основни направления – IELTS Academic и IELTS General.

Видно още от наименованието, първото направление е предназначено за хора, които искат да кандидатстват в образователни програми, преподавани на английски език. Второто, IELTS General, е фокусирано повече върху тестването на основни езикови умения в социален аспект, за работа или при имиграция в англоезични държави – Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Канада, САЩ. Той може да послужи и за образователни цели, но на по-ниски нива от бакалавър.

Преди да се насочим към разликите в двете направления, нека все пак направим кратък преговор на съдържанието на IELTS сертификата. В рамките на 2 часа и 45 минути се тестват езиковите умение в четири секции: Слушане, Говорене, Четене и Писане. Това става по два начина – на хартия или на компютър. По правило три от четирите сегмента на изпита се държат заедно, а Говоренето – в рамките на седмица преди или след изпитния ден за останалите три. Но понякога има възможности и четирите да се държат в един ден. Оценката на теста е 9-степенна; всеки отделен раздел се оценява от 0 до 9 и после се калкулира средноаритметичната обща оценка. За прием в образователна бакалавърска или магистърска програма, преподавана на английски език, най-често е нужна оценка 6.5 и съответно 7.0. Валидността на сертификата е две години.

И сега отново към основната тема. Слушането и Говоренето са идентични и при двете направления, които разглеждаме в този материал. Разликите са в секциите Четене и Писане. Нека се спрем на тях по-детайлно.

Четене: Продължителността (60 минути) и броят въпроси (40) са идентични при General и Academic. Типовете отговори също са идентични: избор от няколко възможни отговора; посочване на истинни, неверни или неутрални твърдения, кратки отговори, сравняване на данни, съотнасяне на части от текст, разпознаване на позиция на автор, смислово разбиране на водеща тема и подтеми и др. Разлика има в източниците, които се използват. При Academic те са книги, вестници и списания, написани на ниво за неспециалисти, но подходящо, интересно и съответстващо за хора, търсещи продължаване на образованието си в различни научни области. В този образователен контекст, налични са също така таблици, графики, диаграми и илюстрации. При General направлението, респективно, източниците, които се използват, включват текстове с базисни езикови формати от общо естество като бележки, писма, рекламни текстове, графици, както и трудови характеристики, договори и др., чиято цел е да се тестват знанията в социално-комуникативен контекст.

Писане: Тук отново няма разлика в продължителността и броя задачи – 60 минути и 2 задачи и в двете направления. Сега е ред на разликите. При Academic варианта в първата задача полагащите изпита трябва със собствени думи да опишат визуална информация под формата на таблица, диаграма, графика. За това разполагат с 20 минути и е нужно да напишат поне 150 думи. Във втората задача в рамките на 40 минути и поне 250 думи те трябва да пишат върху даден проблем, нечий аргумент или гледна точка. Стилът и съдържанието на написаното трябва да е в съответствие и да кореспондират с темата, поставена в задачата. Като пример е посочено, че при поставен въпрос за пректическата полза от компютрите, отговор от общ характер за същността на компютъра ще се счете за нерелевантен и грешен. Първата задача при General направлението е писмен отговор в ситуация – например отговор на писмо, изискване за получаване на някаква информация или обясняване на положение. Времето за изпълнение е 20 минути, а обемът поне 150 думи. Във втората задача трябва да се напише есе върху посочена тема, като отговор на нечия гледна точка или аргумент. За него изпитваните разполагат с останалите 40 минути. Една важна вметка – разполагането във времето за отговоряне на двете задачи (и в двете направления) е силно препоръчително, на базата на практиката и дългогодишния опит на организаторите, но, в крайна сметка, зависи от самите изпитвани. Обемът на думите също е препоръчителен и е посочено, че малки отклонения няма да бъдат санкционирани в оценките. Отново обаче, добре е да има стриктно придържане към посочените условия, които не са поставени просто така.

В заключение, двете основни направления в IELTS – IELTS Academic и IELTS General в по-голямата си част нямат големи разлики и са идентични. Съществената разлика идва от различните цели, които сертификатът трябва да покрие – прием в учебно заведение или удостоверяване ниво на владеене на езика за имиграционни или работни нужди. Така че най-важното, което трябва да се знае и запомни за тези два варианта на IELTS, е, че те имат различно предназначение и изборът между тях пряко зависи от конкретната цел на човека, който иска сертификата. Целта определя избора на единия или другия вариант; прави се справка дали институцията, организацията или компанията признават теста и какъв резултат покрива изискванията им. Всичко за IELTS може да се намери на www.ielts.org, партньорски изпитни центрове по места, такси, срокове, учебни материали, курсове за подготовка.

Ивайло Ганчев

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top