fbpx
Начало » България » 97 000 са завършили училище при 55 000 учители

97 000 са завършили училище при 55 000 учители

  • bobi
  • 26 апр. 2023
  •  Коментарите са изключени за 97 000 са завършили училище при 55 000 учители

През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 216.5 хил. деца. Това сочат резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

През 2022 г. основно образование са завършили 61.1 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 23.2 хил. и 13.2 хил. ученици.

Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2022/2023 година са 214.8 хиляди.

Към края на 2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 548 лица, от които 764 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към декември 2022 г. в страната функционират 1 817 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 216.5 хил. деца, от които 111.2 хил., или 51.4%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.7% (фиг. 1).

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2022/2023 година, е 87.3%, като е най-висок в област Смолян (95.0%), а най-нисък в област Сливен (71.7%).

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям – 153, отколкото в селата – 62. В една група са записани средно 23 деца, съответно 24 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.7 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 347 души. Детските учители са 18.8 хил., или 95.4% от педагогическия персонал.

През учебната 2022/2023 година в страната функционират 119 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 5 977 деца, или 2.8% от записаните в детските градини.

Общо образование

В страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 942 общообразователни училища, от които 127 начални, 1 128 основни, 75 обединени, 116 гимназии и 496 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 6. Учениците, записани в общообразователни програми, са 549.9 хил., от които 76.3 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 60.0 хил., а средно образование – 23.2 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.7%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.9%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2022/2023 година са 55.5 хиляди. От тях 95.5% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 3.7% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.9% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените – 85.8% от общия брой на учителите.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top