fbpx
Начало » Бакалавър » УНСС стана на 100 години със 150 партньори в 45 държави

УНСС стана на 100 години със 150 партньори в 45 държави

  • bobi
  • 22 май 2020
  •  Коментарите са изключени за УНСС стана на 100 години със 150 партньори в 45 държави

Най-го­ле­ми­ят ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет в Юго­из­точ­на Ев­ро­па – УНСС – стана на 100 години. Статистиката показва – 150 пар­тньо­ри в 45 дър­жа­ви.

През цялото това време УНСС е поддържал изключително висок стандарт в образованието. От университета напомнят, че образованието винаги е било обвързано с практиката. И дават за пример, че са дали 9 премиери на страната, 92-ма министри, че­ти­ри­ма пред­се­да­те­ли на На­род­но­то съб­ра­ние, де­ве­ти­ма уп­ра­ви­те­ли на БНБ, 8 пред­се­да­те­ли на На­ци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки ин­сти­тут и три­ма ше­фо­ве на Смет­на­та па­ла­та. Го­ля­ма­та гор­дост и на УН­СС, и на ця­ла­та стра­на е ди­рек­то­рът на МВФ Крис­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top