fbpx
Начало » Бакалавър » С 16 национални програми развиваме образованието през 2021 г.

С 16 национални програми развиваме образованието през 2021 г.

  • bobi
  • 08 мар. 2021
  •  Коментарите са изключени за С 16 национални програми развиваме образованието през 2021 г.

Правителството одобри 16 национални програми за развитие на образованието за 2021 г. Те са насочени към модернизиране на училищната инфраструктура, развитието на иновативните практики, насърчаване взаимодействието с родителите и други.

НП „Иновации в действие“ подкрепя иновациите сред основните и началните училища и сред професионалните гимназии, а също иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Педагогическите специалисти ще се стимулират да популяризират своите иновативни практики и продукти.

НП „Бизнесът преподава“ е насочена към ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите на различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Предвиждат се посещения на представители на бизнеса в училища и на учители в предприятия. Целта е да се повиши качеството на преподаване и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, както и да се създадат партньорства между училища и работодатели.

Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и състезания и провеждане на НВО.

През тази година по програма „Мотивирани учители“ също ще бъдат привличани към системата преподаватели и специалисти от различни професионални области, като ще се финансира подготовката им във висшите училища, както и допълнителни практически обучения.

Предвижда се и през 2021 година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на учениците и се създават условия за личностно развитие чрез занимания по интереси и творчески изяви.

За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и с посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е свързан с подобряване на библиотечната среда – създаване на кът за четене – училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Продължават и програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация.

НП „Успяваме заедно“ ще е в подкрепа на детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки – за споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището, както и за насърчаване на двигателната активност на децата.

Предвижда се в рамките на НП „Заедно за всяко дете“ да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма, чрез която се работи за оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Продължава изпълнението и на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“. Чрез нея се проследяват личните постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, а също и с преподавателите от прогимназиален етап.

Акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни инициативи по програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ ще бъде поставен и през тази година.

По НП „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за IX и за X клас, освен по учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top