fbpx
Начало » Бакалавър » Проф. Андрей Захариев: Ректорът е мениджър, радател за национални каузи и цели

Проф. Андрей Захариев: Ректорът е мениджър, радател за национални каузи и цели

  • bobi
  • 18 февр. 2020
  •  Коментарите са изключени за Проф. Андрей Захариев: Ректорът е мениджър, радател за национални каузи и цели

На 13 февруари в пленарната зала на 44-то Народно събрание бе окончателно приет на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се провежда най-значимата реформа в университетската ни система от началото на демократичните промени в България. С гласуваните текстове ректорите на висшите училища придобиват мениджърски статут. Те поемат пред обществото и пред министъра на образованието и науката преки отговорности за постигане на национални цели и защита на национални каузи.

„Приех номинацията за ректор с трезва оценка за наличието на подготовка, контакти, план за действия и екип за да възродя нашата академия и запазя жизнен завета на Дарителя Димитър Апостолов Ценов. Предлагам визия за управление на висшето училище в два последователни мандата до 2028 година. Към настоящия момент бюджетното наследство е тревожно и изисква именно финансисти да предложим програма за реформи, за отговорни решения и непопулярни мерки. Поради огромното предизвикателство на тази номинация заявих пред академичната колегия, чрез моята разработена на 76 стр. мандатна платформа, че ако в срок от две години след избирането ми за ректор не успея да стабилизирам финансово СА „Д. А. Ценов“, то ще подам своята оставка като ректор пред Общото събрание. Нещо повече, декларирах, че до постигането на балансиран бюджет за ректорската длъжност и всяка друга управленска и контролна длъжност в структурата на висшето училище ще се изплаща символично месечно трудово възнаграждение от 1 лв. Няма място за „розови очила“ и обещания по модела на Алековия герой „По избори в Свищов“. Ето защо разработвам и заедно с моя екип от четирима зам.-ректори (сред които двама професори и двама доценти) ще представим в най-кратък срок пред МОН и Министерство на финансите стабилизационна програма за реформи, научни и образователни резултати в СА „Д. А. Ценов“, основана върху пилотен проект за въвеждане във висшето училище на система за разпоредители с бюджет от трета степен (на ниво факултети) и четвърта степен (на ниво катедри). Репутационните щети за висшето училище през изминалото десетилетие и жестоката като мащаб редукция в държавната поръчка от 5,4 пъти за само 4 години (от 2470 места през 2015 год. на 455 места през 2019 год.) изискват мерки и действия, подкрепени от реформаторско мнозинство в Академическия съвет. Може би това е и една от причините буквално преди дни да бъде обявено, че доскорошния най-млад и най-академичен град на България е вече и най-бързо обезлюдяващото се населено място с отрицателен механичен прираст от 904 души за 2018 год. И това е логично, защото академията е мотор на общинската икономика, на сектора на услугите. Доскорошното масово предлагане на икономическо образование от почти всеки университет в страната доведе от пренасищане на пазара на труда с дипломирани икономисти и тежка санкция от страна на МОН по отношение на държавната поръчка за профилираното по дарителска воля свищовско висше училище. За това и кмета и общинския съвет на Свищов имат най-голям интерес от възраждането на академията, от трансформирането на отлива в прилив, от  осигуряването на нова перспектива в този така ценен за българската държавност град. И независимо, че мой опонент на ректорските избори е именно представител на досегашното ректорско ръководство, считам че няма място за реваншизъм и ревизия на всяка цена, напротив, залагам на приемственост, партньорство, подкрепа за новаторските идеи и завоювани пазарни позиции. Само обединени може да успеем в силно отговорната и конкурентна среда на новия обществен договор за българското висше образование, въведен с впечатляващо парламентарно мнозинство“.

В личен план проф. Захариев споделя, че предстоящото гласуване и избор на ректор е изключително отговорно и трудно като алтернативи.

„Всеки член на Общото събрание трябва да избере между реформи, бюджетни икономии и много по-видима научна работа, от една страна или продължаване на модела „още от същото“, от друга страна. И в двата случая има риск. Няма гарантирана рецепта за успех. Считам обаче, че вече подготвената мандатна програма с двадесет основни направления с идеи за реформи и проекти е летящ старт за ректорския екип с видими резултати в оперативен и стратегически план. Сред тях са водещата стратегия на конкурентно запазване на академията като един от трите икономически центъра за страната (заедно със София и Варна) в условия на досега забавяни реформи и огромен ресурсен дефицит. Водещ управленски принцип ще е принципа на откровеност и диалог. Водещата цел е запазването на академичния състав, катедрените звена и програми, при оптимизиране на административния персонал и разчетите за издръжка. Респективно водещият инструмент за реализация на стратегията и целта е пионерна за системата на висшето образование бюджетна реформа с рационализацията на разходите и генериране на нови източници на приходи, подкрепящи националните програмни документи и целеви показатели за научни изследвания и образователно качество на Министерството на образованието и науката.“

Досегашната академична кариера на проф. Захариев го поставя сред най-разпознаваемите учени-икономисти. Неговият богат административен опит включва позиции като зам.-ректор, катедрен научен секретар и ръководител на катедра, координатор и директор на център за дистанционно обучение, декан на факултет и др. Огромният потенциал от лични контакти с учени, преподаватели, общественици и институции от България и света, с представители на бизнеса, местната и централна власт, националното признание в местното самоуправление и академичния мениджмънт са сред основните предимства в управленската платформа на свищовския преподавател. В момента той е и най-високо оценения като научен рейтинг свищовски преподавател с публично достъпни над 170 публикации, вкл. и с международно индексирани такива.

Проф. Захариев формулира мисията на академията като:

„Академия за предприемачи, с иновативна среда за изпреварващи научните изследвания и преподаване, водещо до социален просперитет и икономическо развитие. Академичният социум от преподаватели, студенти, докторанти и абсолвенти на СА „Д. А. Ценов“ следва да притежава експертиза, космополитизъм и воля за формиране на социално отговорно поведение. Виждам самото висше училище като международен университетски център за глобален обмен на идеи, знания и мрежово взаимодействие между обучавани и обучаващи, ангажирано с принципите на справедливост и равни възможности, научен интегритет и свобода на икономическите науки, особено по отношение на разнообразието на теми и методи. Без да се заложи в генома на академията на поемането на отговорност за качеството на предлаганите изследователски и образователни услуги няма да има успех.“

Професорът-финансист припомня „огромния ресурс на свищовската академия, свързван с водещи имена сред нейните над 140 хил. възпитаници сред които вицепрезидент на Република България, десетки министри и зам.-министри, директори на агенции, председател и ръководство на Сметната палата, изпълнителни директори на банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, фирми от сектора на производството и услугите, общественици, учени и дипломати. За това една от идеите в управленската платформа на кандидата за ректор е изграждането на регионална мрежа от клубове на възпитаниците на Алма матер в Свищов, която да бъде своеобразен „дипломатически посланик“ за успешното популяризиране на образователни и научни продукти, както и провеждане на годишните кандидат-студентски кампании.

В управленски аспект той защитава тезата, че „всяка катедра има своята устойчива перспектива, своята специалност, своя фундаментален курс, своя образователен продукт пред всички и за всеки, всеки факултет има своето училище за докторанти, своята научна школа за талантливи студенти.“

Кандидатът за ректор е убеден, че със своя екип трябва да отвори широко завесата на академичната обител за конституиране на Обществен съвет от личности на бизнеса, просветата, културата, политиката и дипломацията, елитно и регулярно заседаващо настоятелство, включващо вече и представител на местната власт, прозрачно и ефективно работещи ректорски съвет, академичен съвет, съвет на катедрените ръководители и научни секретари, финансов съвет, факултетни съвети, магистърски съвет и катедрени съвети. Не на последно място той поставя активния диалог и партньорство със Студентския съвет и синдикалните структури, където ролята на националните браншови синдикални лидери буди адмирации. Проф. Захариев припомни изключителната заслуга на доц. Лиляна Вълчева, председател на синдикат „Висше образование и наука“  – КНСБ в подкрепа на законодателните реформи в сектора и въвеждането в партньорство с министър Красимир Вълчев и министър Владислав Горанов през настоящата 2020 бюджетна година на минимална секторна работна заплата за академичната длъжност „асистент“ от 1146 лв.

Проф. Захариев споделя, като ключови мерки в обществения договор за управление на висшето училище възстановяването на темпа на научно развитие и израстване на всички нива чрез подпомагане, стимулиране, съдействие кариерата на академичния персонал без значение на текущ ценз, академична позиция, още по-малко – възраст.  В личен план неговата позиция е силно откровена:

„Самият аз съм доцент на 30 години, най-младият ни професор е хабилитиран на 35 години, но вече в страната на 35 години имаме и академик. Категорично приключваме с академичния консерватизъм и елитаризъм. Решени сме, аз и моя екип, силно да подкрепим плурализма на академичните същности, годни за утвърждаване, реализация и кариеризъм, да, и защо не – кариеризъм. Няма да е лесно, защото не всички са с еднакви възможности и заложби за бързо развитие и израстване, но за това пък аз знам отлично как се създават школи, работни екипи, междудисциплинарни колективи, генериращи научна и практическа полезност, както за извличащите ги напред водещи наши колеги, така и за всички участващи – с адекватно на възможностите им академично творчество и продуциране. Това за мен са истинските „школи“, осигуряващи среда за кариерно израстване и научен възход.“

На следващо място за професора са водещи действията за възстановяване на научен авторитет и разпознаваемост чрез организиране и участие в значими научни форуми, поддържане на качествена периодика, активна мобилност, но и написване на научна продукция в международните бази SCOPUS / Web of Science. Ето защо

„Възстановяваме уважението и престижа си в организирането на значими научни форуми, генериращи признание и добро име сред научната общност. Знам пътя: от първоначалния замисъл, през поканите и организацията, до публикуването и вече задължителното индексиране. Мога да активирам нашата разпознаваемост, вкл. в междууниверситетски, чуждестранни и бизнес форуми, където ние да бъдем достоен и респектиращ съучастник, съорганизатор, … фактор. И понеже крайната цел трябва да остане качествената научна публикация и авторитетното представяне, зная как и имам разбирането, че чрез общите ни образователни и проектни инициативи, чрез ефективна междудисциплинарност, катедрена взаимопомощ, коопериране, солидарност, можем да се обединим за достойно и качествено присъствие в научния живот в Академията и пред света.“

В подкрепа на националната политика по привличане на студенти от българската диаспора проф. Захариев застава зад каузата за:

„Ускоряване на процесите за привличане на чуждестранни студенти, българи, и с български произход, вкл. с активна позиция пред държавата, за национална инвестиция в тях по реда на ПМС 103“. Свищовският учен е убеден, че „може да защити на всички национални нива необходимостта държавата да се ангажира, не само с разрешителни процедури, но и с активна позиция по финансирането на образованието на българите, живеещи извън България и на тези, желаещи български паспорт. За целта от 2020 год. в СА „Д. А. Ценов“ е въведена политика на осигуряване на всеки студент-първокурсник на безплатно настаняване в реновирани общежития. За него е напълно реалистична концепцията за високата ефективност в образованието на тази диаспора; за мотивацията й да остане в България и след обучението си; да се реализира на българския пазар на труда; за възможността тя да бъде подпомогната силно и ефективно от такива институции като нашата, имащи всички необходими условия и капацитет за настаняване и осигуряване на чуждестранните студенти, за провеждане на тяхното качествено обучение. Следователно именно ректорът е този, който има „акредитацията“ да проведе една подобна политика пред Президентство, МС, МОН, централна изпълнителна власт и регионална власт.“

Не на последно място проф. Захариев отстоява виждането, че Ректорът трябва да заложи на нови политики за балансирано развитие във всички форми на обучение и на всички образователно-квалификационни степени. За него е крайно належащо „бъдещият академичен ръководител и неговият екип да проведат политики в посока развитие и усъвършенстване на условията, критериите, стимулите, ограниченията, облекченията, изискванията, подкрепата и др. фактори, които да доведат до насищане, пропорционално и балансирано, на всички образователни форми и образователно-квалификационни степени.“ В самокритичен план той отчита, че „от относително строгите и ограничителни изисквания на консервативната, едва ли не, в Свищов, а и в цялата система на висшето образование, през последните години се реализира либералитет, до скоро непознат и немислим за иначе ангажирани и качествени институции. Убеден съм, че негативните тенденции няма да бъдат туширани дори и с още по-голяма либерализация. Напротив, твърдя, че в отговорностите и възможностите на бъдещия ректор е участието в дебати на най-високи национални нива, за онези критично важни и гарантиращи качество в новите съвременни условия законови, държавни изисквания за провеждане на присъствени и неприсъствени форми на обучение. Опитът ми в жалонирането на правилата за дистанционно обучение, чрез участие в министерска работна група по изготвяне на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (от 2004 г.), потвърждава важността на участието с експерти от СА „Д. А. Ценов“ във формирането и провеждането на националните политики и регулации във висшето образование.“

Той допълва, че при получаване на положителен вот и мандат на планираните на 18 февруари в Свищов ректорски избори в най-кратък срок ще бъдат формулирани по факултети и катедри задачи по постигане към края на годината на статут на „Изследователски университет“, позициониран сред първите за страната в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Това от своя страна ще доведе до устойчиво допълнително финансиране на СА „Д. А. Ценов“ в рамките на следващия 4-годишен период.

Източник: https://svishtovtoday.com/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top