fbpx
Начало » България » Обучението в училище да бъде наполовина в клас и дистанционно

Обучението в училище да бъде наполовина в клас и дистанционно

  • bobi
  • 21 май 2020
  •  Коментарите са изключени за Обучението в училище да бъде наполовина в клас и дистанционно

COVID -19 промени света ни, но това не бива да ни плаши, казва в интервю за „Монитор“ председателят на Държавната агенция за закрила на детето

– Г-жо Лилова, по какъв начин дистанционното обучение в условията на COVID-19 промени ежедневието на децата?

– COVID-19 промени света и на децата, и на родители, и на учители. Това не бива да ни плаши, защото може да се окаже полезна промяна за въвеждане на нови форми на обучение. Децата, родителите и учителите вече имат опита на домашното училище и голяма част от тях ми споделят, че им е мъчно за традиционните класни стаи. Смятам, че тази ситуация помогна на родителите да оценят колко сложен е трудът на учителите, какви умения и търпение са необходими за работа с деца. Дистанционното обучение изправи учениците пред предизвикателствата да имат достъп до една част от стаята, но така пък развиха умения на виртуално общуване в по-големи групи. Посещаемостта се увеличи, тъй като виртуалното влизане на класните стаи активира по-недобросъвестните ученици, особено в гимназията, „да ходят на училище“ онлайн. Време е обаче да се замислим какво ни даде и какво ни взе социалната дистанция по повод на пандемията. Този опит трябва да се използва и да вървим към модернизация на училището, като се въведе смесено обучение още от следващата учебна година.

– Какво имате предвид под смесено обучение?

– Смесеното обучение е една от топ тенденциите още от 2017 г. в областта на образованието и обучението. В световен мащаб все повече университети и обучителни центрове предлагат тази възможност, по-малко са училищата. Сега обаче идеята за смесеното обучение изглежда по-привлекателна и за средното образование, защото позволява да се съчетаят утвърдените от векове методи на обучение с богатите възможности на съвременните технологии, което прави ученето по-гъвкаво, по-евтино и с по-голяма възможност за персонализация на преподаването. Според проучвания смесеното обучение е два пъти по-ефективно от изцяло електронното и традиционното обучение лице в лице. В условията на COVID-19 в известна степен децата получиха своята доза смесено обучение през втория учебен срок и се доказа, че у нас има предимства от това за всички партньори в обучителния процес – учениците, учителите, родителите. Различни варианти на присъствена и дистанционна цифрова форма на обучение може да се окажат полезни за деца с изявени дарби, със специални потребности, както и последните гимназиални класове.

– Какво всъщност представлява смесеното обучение?

– Смесеното обучение отчасти се осъществява присъствено в клас, отчасти – в цифрова среда от персонално устройство у дома. Според мен за училищата е добре да предложат за някои ученици 50% от задължителните часове да са в дневната форма на обучение в класните стаи и 50% – дистанционно от вкъщи. Ако родителите и децата могат да избират времето, мястото или темпа, с който се усвоява учебното съдържание, това ще е висша форма на демократично развито общество. Така личностното развитие на детето ще бъде осигурено чрез добре обмислени планове от страна на предлаганото от училището и избора на детето и родителите. Ако се предложи избор в тази посока, вероятно голямата част от децата на определен випуск може да останат в 100% дневна присъствена форма, а друга част да изберат частично присъствена на място в училище, което може да е новата дневна смесена форма на обучение у нас.

– За учениците на каква възраст е приложимо смесеното обучение?

– Със сигурност при малките деца тази форма не е удачна, защото родителите на децата са на работа и целодневната организация на място в детската градина и училище им е необходима, за да изпълняват трудовите си ангажименти. За учениците от последните класове обаче може да се окаже много подходяща, както и за талантливи деца, които съчетават режима си в различно от обичайното време на деня с останалите деца. Това обаче могат да го определят експертите. В качеството ми на председател на Държавната агенция за закрила на детето мога да отправя препоръка към експертите и ръководството на образователното министерство да обмислят внимателно създалата се ситуация с коронавируса, да изготвят анализ, който да отчете нуждите, предимствата и минусите от дистанционното обучение и да направят предложения за въвеждането на нови форми на обучение. И без него обаче е ясно, че трябва да се модернизират и методите на преподаване, и формите на обучение, тъй като децата и новите поколения родители искат промяна в сферата на образование.

– Възможно ли е половината клас да е в присъствена форма, а другата половина – в смесено обучение? Как трябва да протича учебният процес при такъв вариант?

– Смесената форма следва да се прилага по избор за конкретното дете, а не за цели класове. Това е личен избор, както е и за индивидуалната, самостоятелна, дистанционна или комбинирана. Формата за обучение и сега се избира от ученика, който подава заявление до директора на училището. Към настоящия момент по процедура педагогическият съвет е органът, който взема решение за формите на обучение в конкретното училище. След това директорите организират работата по класове и по подадените заявления за различните форми на обучение издават своя заповед. Когато за един випуск в едно училище има повече молби на ученици за различна от дневната форма, директорът следва да организира учебния процес, като се съобрази с броя им и ги разпредели по класовете.

– Онлайн уроците се прилагаха трудно за деца със СОП. Ако и те бъдат включени в подобен начин на обучение, има ли риск да не успяват да усвоят материала или да не бъдат социализирани с връстниците си?

– Онлайн обучението е трудно и за децата, които не задържат вниманието си дълго време върху една задача, както и за децата, които срещат затруднения с технологиите по принцип. Затова то не е за всеки еднакво приложимо. Трябва да сме внимателни, когато вземаме решения каква форма е подходяща за конкретното дете. Децата със специални потребности е добре да учат с помощник. В някои държави такива доброволни помощници са ученици след 16-годишна възраст. Темпът на учене е различен за тях според конкретните дефицити и социализацията им в дневна форма носи някои негативни последици върху тях. Често връстниците им не са толерантни и ги нагрубяват във взаимоотношенията си. Има много какво да дадем на тези деца, защото те често страдат мълчаливо.

– Кой трябва да избира формата на обучение – децата или родителите?

– Правото на избор е важно и за родителите, и за децата и носи своите предимства. Смесеното обучение може да даде резултат за обезпечаването на добри практики или за решаването на проблеми, например с непосещаемостта. Всички знаем, че задължителното често отблъсква децата от училище и особено ако започват в 7,30 часа сутринта или приключват в 19 часа. За големите школа на двусменен режим и липсата на материално-техническа база този вариант ще им позволи по-голяма гъвкавост в режима, включително и в провеждането на физкултурните часове. Цялостната концепция как да се случва смесеното обучение трябва да се изгради внимателно от експерти, социални партньори, учители, родители и, разбира се, с детското участие.

– Какви са предимствата на смесената форма на обучение?

– Предимствата са много, но ползата от тях трябва да бъде добре обмислена и регулирана от образователните власти. Със смесената форма обучението може да бъде по-гъвкаво, а учителят да има повече възможности за контакт и проследяване прогреса на всяко дете. Учениците могат да усвояват знания в удобно за тях време, избираемите им предмети могат да бъдат във виртуална среда, да се повиши интересът. Родителите също могат да се включат в процеса на обучение и да проследяват развитието на детето си в домашното училище. Директорите и експертите могат да извършват по-ефективен мониторинг и контрол и още много други ползи за конкретното дете.

– Може ли да се използва смесеното обучение и от психолозите в училище?

– Психолозите и ресурсните учители също могат да се включат в него и да провеждат индивидуални и групови консултации с деца и родители, както и да предложат тематични сесии за училищната общност по групи проблеми и по утвърден график, достъпен за включване и избор публично на училищната платформа. Всеизвестен е фактът за техния недостиг и недоволството от обема на извършената от тях помощ на децата като минимален брой часове. Формите за подкрепа могат да претърпят иновативни решения в условията на епидемия, природни бедствия и други и училището трябва да е готово за тях, за да не върви след такива събития.

– Какви са факторите за успешното участие на детето в смесени обучения?

– На първо място поставям способността на детето да се самоорганизира. Това се получава добре, ако то е истински любопитно и съумява да се дисциплинира самостоятелно и да изучи в дълбочина дадена тема или предмет. Важна е и подкрепата, която получава от страна на учителите и родителите. Те трябва да намерят заедно правилния баланс между учене, интереси и натоварване, което може да поеме детето. Важно е да се използват всички инструменти и ресурси, които предлага както традиционната, така и виртуалната среда, с точния темп на конкретното дете. Отговорното отношение към всяка задача е част от задължителната предпоставка избраното смесено обучение да бъде успешно за детето.

– Какво ще пожелаете на децата?

– На децата пожелавам да са здрави, смели и разумни. Да не спират да любопитстват, да не спират да развиват себе си и да бъдат хора с честни сърца. Има една поговорка „Каквото повикало – такова се обадило“. Нека правят добро и ще намират добро.

Визитка:

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Магистър по педагогика и социология в СУ „Св. Климент Охридски“

Доктор по управление на образованието в ПУ „Паисий Хилендарски“

Била е директор на основно и средно училище

Източник: https://www.monitor.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top