fbpx
Начало » България » НСИ: С 1% по-малко деца записани на детска градина за година

НСИ: С 1% по-малко деца записани на детска градина за година

  • bobi
  • 27 апр. 2021
  •  Коментарите са изключени за НСИ: С 1% по-малко деца записани на детска градина за година

През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. децаСъщо през 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици. Завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученициТова показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за учебната 2020/2021 година.

За академичната 2020/2021 година са записани 219.8 хиляди студенти в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“).

Към 31 декември 2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 570 души, от които 608 чужди граждани.

Снимка 528664

Източник: НСИ

За предучилищно образование към 1 декември 2020 г. в страната работят 1 823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215.7 хил. деца, от които 111.6 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2020/2021 година, е 78.1% и намалява спрямо миналата учебна година с 0.6 процентни пункта.

Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18.8 хил., или 93.5% от педагогическия персонал.

През учебната 2020/2021 година в страната работят 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.

Към 1 октомври 2020 г. в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 948 общообразователни училища, от които 129 начални, 1 151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища.

Снимка 528665

Източник: НСИ

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 15. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565.0 хил., от които 79.6 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2019/2020 година 13.0 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина, и на напусналите по семейни причини – по 5.4 хил., или по 41.9%.

Заради нежелание да учат – 1.4 хил. деца са напуснали училище. Това са 11.1% от всички напуснали.

Снимка 528666

Източник: НСИ

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59.9 хил., а средно образование – 25.5 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 92.4%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 55.6 хиляди.

От тях 95.0% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.2% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.8% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените – 85.2% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2020 г. в страната има 97 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, или 2.1% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души.

Придобита степен на професионална квалификация по съответните програми, както следва:

– първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки – 390 ученици;

– втора и трета степен професионална квалификация – съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици;

– четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование – 581 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“ – 27.0%, следван от този на учениците в „Стопански науки и администрация“ – 21.5%.

За професионалното образование и обучение областите на образование са представени според Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта „Сигурност и безопасност“ – 76.2%, следвана от „Стопански науки и администрация“ – 11.1%.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър„.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. души на възраст 16 и повече години.

По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен – 3.9 хил., втора степен – 2.7 хил., трета степен – 3.6 хил., и четвърта степен – 86 души.

226.4 хил. са студентите в България през учебната 2020/2021. В сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен. Те са записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 7 991 студенти. Спрямо предходната година броят им намалява с 242 души, или с 2.9%. От общия брой студенти в тази квалификационна степен са 1 564 души, или 19.6%, са записани в частни колежи.

Снимка 528667

Източник: НСИ

През 2020 г. 1712 студенти са придобили степента „професионален бакалавър“. От тях жените са 60.3%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование според Класификация на областите на образование и обучение 2015 (КОО – 2015).

„Здравеопазване“ – 655 души (38.3%);

„Технически науки и технически професии“ – 307 души (17.9%);

„Персонални услуги“ – 249 души (14.5%);

„Бизнес и администрация“ – 201 души (11.7%);

„Образование“ – 107 души (6.3%).

Преподавателите в колежите са 677, от които на основен трудов договор – 305, или 45.1%.

През учебната 2020/2021 година за придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 211.8 хил. души. В частни учебни институции са записани 26.1 хил., или 12.3% от студентите.

92.1% от всички студенти в страната са български граждани – 195.1 хил. Те се обучават в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой остава почти непроменен. Чуждестранните студенти са 16.7 хил., което е с 2.4% повече спрямо миналата учебна година и с 29.1% повече спрямо учебната 2016/2017 година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция – 24.5%, следват тези от Обединеното кралство – 16.1%, Германия – 9.2%, Украйна – 7.0%, и Република Северна Македония – 6.1% от общия брой чуждестранни студенти. Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62.1% от тях се обучават в тази област, а 48.0% от всички изучават специалност „Медицина„.

През 2020 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 43.5 хил. души, от които придобилите ОКС „бакалавър“ са 23.2 хил., а ОКС „магистър“ – 20.4 хиляди.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Бизнес и администрация“ (25.4%), „Образование“ (13.0%) и „Науки за обществото и човешкото поведение“ (11.2%).

През учебната 2020/2021 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 20.0 хил. души, от които жените са 50.9%. На основна работа са 12.6 хил., или 62.7%.

Към 31 декември 2020 г. в България се обучават общо 6 570 докторанти. От тях 52.6% са жениВ редовна форма на обучение са зачислени 3 607 души, или 54.9% от докторантите. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) – 55.7%, следвана от областите Варна (11.1%) и Пловдив (9.2%).

Чуждестранните докторанти са 608, или 9.3% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция – 17.3%, следвани от докторантите от Република Северна Македония и Косово (с по 9.4%), Израел (8.7%) и Албания (8.1%).

В частни институции се обучават 4.0% от докторантите, като от тях 111 души, или 42.5%, са чужденци.

През 2020 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 1 097 души, от които 598, или 54.5%, са жени. Най-голям е делът на дипломираните в следните области на образование:

„Науки за обществото и човешкото поведение“ – 157 души (14.3%);

„Здравеопазване“ – 156 души (14.2%);

„Образование“ – 112 души (10.2%);

„Бизнес и администрация“ – 92 души (8.4%);

„Технически науки и технически професии“ – 77 души (7.0%).

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top