fbpx
Начало » България » НОВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

НОВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

  • Даниела Стоянова
  • 29 юли 2022
  •  Коментарите са изключени за НОВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува за ново публично обсъждане редактирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Становища и коментари се събират до 30 септември 2022 г.

Поради постъпилите многобройни бележки и разнопосочни мнения по предишния вариант на наукометричните показатели, предложен от МОН в края на април т.г., бяха сформирани разширени работни групи за детайлно обсъждане и прецизиране на изискванията. В тях се включиха 48 представители на висшите училища и научните организации от всички професионални направления от всяка от областите на висше образование. Представените сега за обществена консултация минимални изисквания отразяват постигнатото съгласие в работните групи.

Минималните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте области на висше образование и съответстващите им професионални направления. Те обвързват постиженията на кандидатите с възможностите за тяхното академично израстване.

Критериите в таблиците с наукометрични показатели са разпределени в три групи. В първата са научните постижения и постиженията в художествено-творческата или спортната дейност в зависимост от конкретното професионално направление, както и отзвукът на тези постижения в научната литература.

Показателите отчитат брой научни публикации, включени в базите данни Web of Science и/или Scopus, монографии, дисертации, научни публикации в специфични за даденото направление бази данни, цитирания и т.н. Минималният брой точки, необходим в тази група, е по-висок за научните организации, отколкото за университетите.

Показателите от втората група са свързани с възпроизводството на научния състав и включват научно ръководство, изготвяне на учебни помагала за студенти и обучение извън учебния план. Тук от значение е дали ученият е ръководил успешно защитили докторанти, дипломанти, постдокторанти, дали е публикувал учебник или помагало, дали има лекции в чужбина или водени курсове и др. Минималният брой точки, необходим в тази група показатели, е по-висок за висшите училища, отколкото за научните организации.

Показателите от първите две групи са в голяма степен общи за всички професионални направления.

В третата група са показателите, свързани с приложението на научните знания, които са специфични за отделните професионални направления. Тук са от значение получените средства от научни и иновационни проекти или по програмата „Еразъм“, участието в такива проекти като ръководител или изпълнител, включването в изготвяне на стратегически документи, в квалификация на учители и др.

Предложените нови минимални национални изисквания към учените можете да видите ТУК

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top