fbpx
Начало » България » Над 14 000 са начинаещите учители в страната

Над 14 000 са начинаещите учители в страната

  • bobi
  • 07 мар. 2023
  •  Коментарите са изключени за Над 14 000 са начинаещите учители в страната

Екипът на пресцентъра на МОН подготви интервю с Полина Фетфова, началник отдел „Квалификация и кариерно развитие“ към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“. Поводът е участието на г-жа Фетфова в конференция, свързана с проекта NEST, който подкрепя начинаещи учители с опит до 5 години.

– Г-жо Фефтова, колко са начинаещите учители в България?

– По данни на нашата информационна система за учебната 2022/2023 година заетите учители с до 5 години стаж в системата на училищното образование са 14 390. Най-много са работещите в целодневната организация на учебния процес, учителите по английски език, предметите от начален етап, български език и литература и математика. София, Бургас, Пловдив и Варна са областите, с висок брой заети начинаещи учители със стаж до 5 години. Най-малко са те във Видин, Силистра и Габрово.

– Каква подкрепа получават, за да се задържат по-дълго в системата на образованието?

– Нормативно за тях има осигурено наставничество и задължителна въвеждаща квалификация. Договорени са и параметри в колективния трудов договор /КТД/, за осигуряване на финансиране на наставничеството. Продължава и обучението на действащи учители в училища с малък брой паралелки, преподаващи повече от един учебен предмет. Те преминават едногодишно обучение във Висше училище за придобиване на професионална квалификация учител по учебен предмет, като допълнителна професионална квалификация. Отделно от наставничеството, финансирано от бюджета по реда на КТД, начинаещи учители с опит до 5 г. получават подкрепа от експерти-наставници, обучени по проекта NEST, финансиран по програма „Еразъм+“.

– Как този проект надгражда досегашните дейности на МОН?

– Общата цел на NEST е да апробира, изследва и оценява ефекта от нов подход за подкрепа на начинаещи учители, които работят в училища с предизвикателства в средата – ученици от уязвими общности, икономически слаби региони и т.н. Чрез дейностите по проекта се търсят решения на това как наставниците могат да помогнат на учителите да се чувстват подкрепени, удовлетворени и да желаят да останат в системата дългосрочно. Заедно с това нашата цел е по време на действието на проекта NEST да се идентифицират работещи практики в сферата на наставничеството, които могат да послужат при формирането на регионални и национални политики, при създаването на обучителни програми за наставници на нови учители и др.

В проекта се обучават 60 експерти от регионалните управления на образованието за осъществяване на методическа подкрепа. Обучението осигурява нов подход в работата на експертите или по-точно казано „адаптивно наставничество“. Това е и надграждащата роля на проекта. Идеята е, че различните учители в различни ситуации се нуждаят от различни видове подкрепа. С NEST това означава, че моделът на наставничество е адаптиран към всяка образователна институция, като се вземат предвид индивидуалните качества на начинаещите учители и се обръща внимание на техните специфични нужди. В проекта са включени три концепции. Първо, даваме приоритет на набирането на ментори с потенциал да бъдат адаптивни. За тази цел беше определен набор от критерии за подбор, който включва отвореност към саморефлексия, емпатия и уважение.

Също така се фокусираме върху менторския подход с наставляваните. Обучението може да накара наставниците да увеличат разнообразието от методи за наставничество, които използват. Ето защо, по време на менторското обучение, създадохме пространства, където менторите могат да разсъждават върху собствените си личности и училищния контекст. С това упражнение ние ги подготвихме със знания за избор на най-подходящия менторски подход в зависимост от нуждите и личността на техните наставлявани. Също така особено важно е да се подобри професионалното развитие на учителите в училищата в неравностойно положение, тъй като това може да подобри както качеството, така и задържането на учителите. По този начин третата концепция за адаптивност в обучението на наставници NEST се фокусира върху подпомагането на наставниците да разпознават предизвикателствата, които са специфични за училищата, в които наставляват, и съответно да адаптират наставничеството си.

– Бихте ли очертали ефектите от проекта в краткосрочен и дългосрочен план?

– Вече повишихме експертния потенциал за осъществяване на методическа подкрепа в регионалните управления на образованието, а част от обучените експерти могат да обучат и своите колеги, така че опитът да бъде разпространен във всички РУО. Освен експерти от областите с по-висок брой на начинаещи учители, в проекта са включени и такива с по-нисък като Габрово, Търговище, Кърджали, Силистра. Включили сме области, в които имаме по-предизвикателна среда. Това са малки региони, малки училища, за които няма голям интерес и е имало единствен кандидат. Това е учител, който има изключително голяма нужда от подкрепа спрямо това да работи в специфична среда. Като краткосрочна цел е включването на дейности насочени към подкрепа на новоназначени учители в планираната Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, където през обучения ще преминат, както главните учители, назначените наставници в училищата, а също и самите нови учители.

Така се повишава потенциалът на експерти, наставници, главни учители, директори и се постига конкретна промяна в работата и ежедневния опит. Дългосрочно работим за повишаване на мотивацията на новоназначените учители и техните наставници, ефективно преподаване и задържане на новите учители в професията и заедно с това, в дългосрочен план това ще се отрази на резултатите на учениците и интегриране на системни промени, а това е устойчивия резултат, към който е насочено вниманието ни.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top