fbpx
Начало » България » МОН подготвя кредитна система в професионалното образование

МОН подготвя кредитна система в професионалното образование

  • bobi
  • 28 юни 2022
  •  Коментарите са изключени за МОН подготвя кредитна система в професионалното образование
мон

Учениците в професионални гимназии и паралелки ще имат възможност да трупат кредити за усвоени умения, което ще улесни надграждането и разширяването на тяхната квалификация впоследствие.

Системата за натрупване и трансфер на кредити ще бъде разработена като част от дейностите по операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ – част новата програма „Образование“ 2021-2027 г., финансирана със средства от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. Операцията беше одобрена от Комитета за наблюдение на програмата с бюджет от 70 млн. лв.

Кредитите ще се дават въз основа на умения за извършване на определени дейности от дадена професия. Така дори и да не притежават удостоверение за завършен етап на образование или степен на квалификация, хората ще могат да работят на определени позиции в съответния бранш с документ за придобитите компетентности по част от професията. Предвижда се кредитите да важат не само за първоначално изучаваната професия, но и за продължаване на обучението по други професии от същото професионално направление. Системата на трансфер ще позволи и повторно включване в професионално образование на хора, които са отпаднали от образователната система и желаят да продължат обучението си в същата или в друга професия.

За модернизация на професионалното образование ще работят секторни съвети за уменията (ССУ). В тях ще се обединят представители на бизнеса, на средните и висшите училища, на работодателските организации и синдикатите. Те ще систематизират информацията за потребностите и търсените умения в съответния сектор, ще разработят стандартите по професиите, учебните и изпитните програми, които да отговорят на изискванията на реалните работни места. Секторните съвети ще участват и в актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Предвижда се също да се разработят и прилагат компетентностни профили на учителите, които обучават по професии. Тези профили ще съдържат компетентностите, необходими на учителите, за да преподават по актуализираните учебни програми. При необходимост съвместно с бизнеса ще се провеждат обучения за придобиване на необходимите компетентности.

Освен операцията за модернизиране на професионалното образование, Комитетът по наблюдение одобри също методологията и критериите за подбор на операция за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училище с общ бюджет от над 151 млн. лв. С предвидените дейности се очаква да се обхванат повече деца в образователната система и да се намали делът на преждевременно напусналите училище. Ще се повиши и капацитетът на педагогическите специалисти, от които се очаква да оказват подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всеки ученик, както и на непедагогическия персонал, вкл. на образователните медиатори и социалните работници, подпомагащи учениците и родителите от уязвими групи. Новата програма „Образование“ 2021-2027 г. беше приета от правителството миналата седмица.

Това е основа за официални преговори с Европейската комисия, която трябва да я одобри. Близо 1,9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи. Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и преодоляване на последиците от COVID-19.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top