fbpx
Начало » България » Какво стои зад увеличението на парите за образование?

Какво стои зад увеличението на парите за образование?

  • bobi
  • 01 ное. 2019
  •  Коментарите са изключени за Какво стои зад увеличението на парите за образование?

Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образованието за 2020 г., като увеличението е с 610 милиона лева спрямо средствата за образование за 2019 г. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката, съобщава БТА.

Предвижда се увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците с 360 млн. лв. за 2020 г. и допълнителни 360 млн. лв. за 2021 г. С тези средства е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти, като през 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения спрямо 2017 г. , се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката.

Една от целите е да се привлекат млади хора към учителската професия. Сега те са около 11% от общия брой на педагогическите специалисти, които са около 90 хил. в страната, а през следващите осем години предстои да се пенсионират около 36% от българските учители.

Като част от политиката по доходите на педагогическите специалисти за периода 2020-2022 г. се предвижда да се запази механизмът за предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Като част от мерките за разширяване на професионалното образование за периода 2020-2022 г. е и включването на по-голям брой ученици в дуална форма на обучение.

Предвидени са и средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. За периода 2020-2022 г. е предвидено да продължат дейностите по създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, като до момента са върнати обратно или записани за първи път в образователната система общо 44 хил. деца и ученици. За подобряване на условията в ученическите общежития към професионалните гимназии са предвидени 3 млн. лв. Подобрените условия за пребиваване в ученически общежития са предпоставка за повишаване на приема в професионалните гимназии.

За икономическото развитие на страната е ключово важно да се привлекат повече деца в технически професионални гимназии за обезпечаване на секторите с най-голям ръст в БВП и износа. С оптимизацията на мрежата от професионални гимназии по-голяма част от действащите имат областно и регионално значение, като обучават деца от повече населени места, до които не е възможно да се пътува ежедневно. В тях се обучават и ученици с относително по-нисък социален статус. Наблюденията показват, че изключително лошото състояние на общежитията е една от основните причини за неизбиране и отпадане от професионалните гимназии.

За изготвяне на образователното съдържание за професионална подготовка са предвидени 2 млн. лв. За голяма част от дисциплините в професионална подготовка няма учебници, издадени последните 30 години, поради липсата на икономически интерес в издателствата да го правят и невъзможността да бъдат формирани авторски колективи. Със средствата ще се финансира изготвянето и издаването на електронни и книжни образователни ресурси.

Заради повечето безплатни превози на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, се предвижда увеличение на средствата за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – спрямо 2019 г. на 44 млн. лв. за 2020 г., на 44,5 млн. лв. за 2021 г. и на 45,5 млн. лв. за 2022 г.
Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За компенсирането на разходите за транспорт и/или наем на педагогическите специалисти от местоживеенето до местоработата се планират средства за пътуващи педагогически специалисти в 1515 детски градини и училища. С тази мярка се обезпечава транспорт до друго населено място на 14 600 учители, и заплащането на наем на 65 учители.

Предвидено е средствата за стипендии за образователни резултати, които се предоставят на училищата на базата на постигнатите и запазени резултати от националните външни оценявания на учениците, да се запазят на 3 млн. лв.
Ще бъдат реализирани също национални мерки и дейности, като приоритетно е предвидено да бъдат финансирани мерки за осигуряване на съвременна образователна среда и достъп до информационни технологии, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучението на българите в чужбина.

За финансиране на нова програма за насърчаване на иновативните методи на преподаване са предвидени 4 млн. лв. Неспособността да се мотивират учениците за учене с традиционните методи на преподаване е една от причините системата да не може да подобри резултатите за функционална грамотност. Програмата ще има за цел да стимулира училищата за въвеждане на иновативни методи чрез обучение, обмяна на практики, промени в организацията на класната стая, оборудване на иновативни класни стаи.

За програмата за модернизиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и за включването им в дейности между училищата са предвидени 1,2 млн. лв.

За периода 2020-2022 г. се увеличава финансовата подкрепа, с която българската държава спомага за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и изучаването на български език и литература, история и география на България на около 30 464 деца, ученици и кандидат-студенти от българските общности в чужбина, обучаващи се в 370 училища-школи и клубове.

Стандартите за финансиране на детските градини са увеличени средно с 15 процента. Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и на центровете за специална образователна подкрепа, са увеличени с 16 процента. Стандартите за ученик в други форми на обучение /вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна/ са увеличени средно с 18 процента. Нормативите за дете или ученик са увеличени средно с 15 процента, като някои от тях запазват нивото си от 2019 г. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение е увеличен с 19 на сто, а този за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап е увеличен с 5 на сто.

За 2020 г. се въвежда нов допълващ стандарт за ученик с разширено изучаване на музика. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2019 г. С допълнителните средства ще продължи реализацията на мерките за подобряване на социалния статус на педагогическите специалисти, чрез увеличение на техните възнаграждения.

И през 2020 г. продължава политиката за равен достъп до качествено висше образование и за развитие на научния потенциал, която цели насърчаване на усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на качеството на предлаганото висше образование. Предвидени са средства за издръжка на обучението, за подпомагане на студенти и докторанти, за институционалното и програмно-конкурсното финансиране на научноизследователската дейност.

За периода 2020-2022 г. са предвидени допълнителни средства от 41,1 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите и докторантите. В съответствие със Закона за висшето образование ежегодно се увеличават средствата за издръжка на обучението, формирани въз основа на комплексната оценка на качеството на обучението. От въвеждането на този модел на финансиране на висшето образование през 2011 г., относителният дял на средствата за издръжка на обучението, формиран в резултат на оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, нараства от 2,28 процента през 2011 г. на 55,46 процента през 2019 г.

От учебната 2018/2019 година е въведен механизъм за определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, който е разработен на базата на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. За периода 2020-2022 г. се предвижда запазване на общия размер на държавната гаранция за новоотпуснати кредити в размер на 50,0 млн. лв. Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението си.

Визията за развитието на науката в България за периода 2020-2022 г. се свързва с повишаване на качеството и международната разпознаваемост на научноизследователската и иновационната дейност. Акцентът се поставя върху финансиране на научни изследвания в приоритетни и конкурентни области за решаване на важни обществено значими предизвикателства, подпомагане на млади учени и осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина и привличане на водещи учени от чужбина. Средствата ще се разпределят между научните звена и колективи въз основа на оценка на научната им дейност и резултатите от нея чрез механизъм за диференциран ръст на средствата. Важен стимул за поддържане на високо научно ниво на изследователите е въвеждането на диференцирано заплащане, обвързано с постигнатите научни резултати.

Източник: https://www.investor.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top