fbpx
Начало » България » И 4-годишните ще ходят задължително на предучилищна

И 4-годишните ще ходят задължително на предучилищна

  • bobi
  • 04 май 2018
  •  Коментарите са изключени за И 4-годишните ще ходят задължително на предучилищна

И 4-годишните малчугани трябва да ходят задължително на предучилищна. Това предвижда планът за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, който бе приет днес от кабинета. Документът обхваща периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата. Предвидени са интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2017 година. Целта е добрият опит от дейностите в изпълнение на Механизма да се превърне в устойчива политика за превенция на отпадането от училище.

Първа точка от въпросния план е именно въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст. Сега на задължително образование подлежат малчуганите на 5 г. Предвидено е до края на 2020 година 90% от децата на тази възраст да са обхванати в системата на предучилищното образование с цел по-добра адаптация в процеса на обучение в начален етап. В момента делът на обхванатите в забавачка е 86.5%.

За осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи в социалните мерки на Плана е предвидено за еднократна помощ за деца, записани в първи клас, да се предоставят по 11 500 000 лева всяка година. В мерките за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности до края на периода се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца. За подобряване ефективността на взаимодействието с родителите с цел задържане на децата и учениците в училище и повишаване на образователните им резултати също са предвидени дейности, насърчаващи мотивацията у родителите за образование на децата им и повишаване и развитие на възпитателния потенциал на семействата, посочват от кабинета. Включени са дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците, чиито майчин език не е българският. Заложени са и мерки за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

В резултат на изпълнение на дейностите, заложени в плана, се очаква да бъде постигната целта на Стратегията – делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да спадне под 11% при 12,5% през 2012 г.

Източник: http://www.segabg.com

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top