fbpx
Начало » България » Експерти към МОН уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Експерти към МОН уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

  • bobi
  • 14 ное. 2018
  •  Коментарите са изключени за Експерти към МОН уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Според Доклад на Комисията по академична етика към Министъра на образованието и науката ректорът ТУ-Варна проф. дтн Росен Василев е обвинен в плагиатство при написването и защитата на дисертационния си труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и в представените от него научни трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“.

След задълбочена проверка на експерти става ясно, че Василев е представил като собствени трудове на свои колеги от Техническия университет – Варна и от чужди автори без съответното позоваване и цитиране.

Ето и извадки от доклада на комисията, изготвен на база проверка по сигналите на двама варненски професори за наличие на плагиатство в дисертацията на проф. Василев „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материалите за дентални импланти“, с която през 2017 г. същият придобива научната степен „доктор на науките“.

„В сигналите на професорите Ф. и М. се твърди, че почти всички глави от дисертацията на проф. В., представена за защита, както и останалите трудове, са преписани, някои на 100 %, от дисертации и статии на негови колеги от ТУ – Варна и от чужди автори. Липсват цитирания на трудовете, от които е преписвано. Преписвано е от дисертация на Т. Доврамаджиев, от статия на проф. Скулев, от книга на Уей Ша и С. Малинов, от дисертация на Ивайло Неделчев. Работите, от които е преписвано, са издадени в периода 2005 – 2015 г.

При категоричните изводи на тримата арбитри Комисията по академична етика намира, че е налице плагиатство по смисъла на параграф 1, т. 7 от ПЗР на ЗРАСРБ – проф. Р. В. е представил за собствени трудове, които изцяло или частично са написани и създадени от другиго, без позоваване или цитиране в процедура по придобиване на научната степен „доктор на техническите науки“ 2. По сигналите на проф. О. Ф. и проф. Н. М. за представяне на преписани трудове от страна на Р. В. в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“, приключил през 2016 г.

В сигналите се твърди, че в конкурса за професор са представени три теоретични разработки и пет статии. Пет от представените трудове са преписвани от колеги на проф. В. в ТУ – Варна и от чужди автори. Преписвано е на 100 % от трудове на С. Стоянов и авторски колектив, от дисертации на С. Стоянов, на Т. Мечкарова и на Ивайло Неделчев. Техните трудове са за периода 2014-2015 г. Арбитрите са проф. дтн А.Ж., проф. дтн С.П. и проф. д-р инж. Ст. Н.. Становищата на тримата арбитри, определени от Комисията по академична етика отново са единодушни: в представените за конкурса публикации на Р. В. има взаимстване на текстове и приложения от произведения на други изследователи без надлежно цитиране. По-точно от общо осем публикации (3 теоретични/ монографични + 5 статии), с които Р. В. участва в конкурса, примери за подобно взаимстване или преписване са установени в пет Проф. дтн Ж. твърди, че в хабилитационния труд глави втора, трета, четвърта, пета и седма са преписани от трудове на проф. Х. Скулев, а глава шеста – от чужди автори. Пет от представените статии са преписани от дисертацията на Св. Стоянов и други чужди автори. Изводът му е еднозначен, че преписването е почти 100 % и че е налице категорично плагиатство.

Вторият арбитър – проф. дтн инж П. твърди отново категорично плагиатство: Публикация Б 38 е преписана от книга на Уей Ша и С. Малинов и статия на проф. Скулев и С. Малинов от 2005 г. Публикация А 21 е статия, преписана от дисертацията на Св. Стоянов от 2015г., статия от колектив от трима автори от 2012 г., статия от колектив от трима автори от 2013 г. Публикация Б 36 е статия, преписана от дисертацията на Св. Стоянов от 2015 г. Публикация Б 39 е статия, преписана от дисертацията на Т. Мечкарова от 2015г., статия на Т. Мечкаров от 2014 г., статия от авторски колектив от трима души от 2014 г. и от статия от авторски колектив от четирима души.

Публикация Б 40 е статия, преписана от дисертацията на Ивайло Неделчев от 2015 г. Според арбитъра налице е 100% плагиатство по смисъла на параграф 1, т. 7 от ПЗР на ЗРАСРБ. Третият арбитър – проф. д-р инж. Н. е категорична като останалите арбитри: Тя отбелязва, че в конкурса за професор са представени три монографични разработки и 5 статии извън тях. Пет от представените разработки са на чужди автори. Първата е преписана от книгата на Уей Ша и С. Малинов, вече коментирана от останалите арбитри. Втората публикация е преписана от дисертацията на С. Стоянов от 2015 г. и публикация на трима автори от 2013 г. Третата публикация е преписана от дисертацията на С. Стоянов от 2015 г. Четвъртата публикация е преписана от дисертацията на Т. Мечкарова от 2015 г. Петата публикация е преписана от дисертацията на И. Неделчев от 2015 г. От осем представени самостоятелни публикации пет са изцяло преписани от чужди автори и според арбитъра категорично е налице плагиатство по параграф 1, т. 7 от ПЗР на ЗРАСРБ.

При така констатираните факти на тримата арбитри Комисията по академична етика намира, че професор Р. В. е представил в конкурса за професор като собствени публикации редица чужди трудове, като техните автори дори не са цитирани или посочени в библиографията. С действията си той безспорно е извършил плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, според който плагиатство е представянето за собствени на трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго, без позоваване или цитиране в процедура за заемане на академична длъжност.“

Източник: https://www.varna24.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top