fbpx
Начало » България » Въпроси и отговори за занималните след училищната реформа

Въпроси и отговори за занималните след училищната реформа

  • bobi
  • 13 сеп. 2017
  •  Коментарите са изключени за Въпроси и отговори за занималните след училищната реформа

След влизането в сила на новия училищен закон от август м.г. държавата продължава да се опитва да осигурява възможности за разширяване на целодневното обучение. Задължително се осигурява безплатна занималня на децата от І до VІІ клас от средищните училища – обикновено селски училища, в които учат деца от околни села; а на всички деца от І до ІV клас – ако родителите имат желание.

Кои ученици имат право да посещават осигурената от държавата безплатна занималня по новия закон? За кои класове е задължителна и за кои – не?

Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния ден.

Целодневната организация е за ученици в дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Училището организира целодневна организация за учениците от:
· от І до ІV клас при желание на родителите;
· от І до VІІ клас в средищните училища (в които учат деца от населените места без училище);
· от V до VІІ клас при желание на родителите и в зависимост от наличието на условия в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Какъв е минималният и какъв е максималният брой ученици, които участват в група на занималнята?

При целодневната организация учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд. Броят на децата при този вариант е от 16 до 25 ученици, но може да достигне 28 ученици.

При целодневната организация за учениците от I до IV клас по паралелки учебните часове по седмичното разписание може да се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд. Броят на учениците е съобразно броя на децата в паралелката, но не следва да надвишава 24.

Задължително ли е да посещава всички часове? Необходимо ли е да бъде представяна бележка за отсъствия за занималнята?

Посещението на всички дейности в групата за целодневна организация е задължително, както и при отсъствие от тези часове следва да се представят документи за уважителните причини, поради които е отсъствал ученика.

При констатиране на намаляване броя на учениците в групата под минималния – 16 ученици, по време на учебните занимания групата може да се разформирова.

Може ли родители да поискат сформиране на група за целодневно обучение, след като учебната година вече е напреднала?

Групите за целодневна организация се формират при условията и реда, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.

Може ли училището да откаже да сформира група за занималня, макар и децата да отговарят на изискванията? Как трябва да реагират родителите?

Училищата са длъжни да осигурят целодневна организация на обучение на учениците от I до IV клас. Броят на групите в училището за целодневна организация се определя в началото на учебната година зависи освен от желанието на родителите и от наличието на условия.

При липса на място, както и поради липса на достатъчен брой ученици за формиране на самостоятелни групи съобразно класа, групите се сформират като сборни за ученици, ако са в рамките на един и същи етап – от І до ІV клас или от V до VІІ клас.

Източник: www.dnevnik.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top